« powrót 14 czerwca 2018

LX Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) zwołuję LX SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 21 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 13:00 w Sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) zwołuję LX SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 21 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 13:00 w Sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

CZĘŚĆ I

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad LIX sesji Rady Powiatu.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LIX sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LIX sesji Rady Powiatu.
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2017 rok.
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Powiatu Jarocińskiego za 2017 rok.
 7. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia.
 8. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jarocińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Jarocińskiego.
 9. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Jarocińskiego za 2017 rok.
 10. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2017 r.
 11. Dyskusja.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2017 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

 

CZĘŚĆ II

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty jarocińskiego.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Jarocińskiego.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podziału powiatu jarocińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 2030.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Komunikaty.
 10. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:

 

http://api.esesja.pl/posiedzenie8/6cac07c6-b7aa-4

 

 

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                            Rady Powiatu

                                                                                                            

                                                                                                           Jan Szczerbań

« powrót Drukuj

Czytaj również: