BIP
« powrót 16 lutego 2017

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna photo

W ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej (zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej) w powiecie jarocińskim funkcjonują trzy Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

W dwóch Punktach NPP porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni na podstawie umów zawartych z Powiatem Jarocińskim. Natomiast prowadzenie trzeciego Punktu NPP powierzone zostało organizacji pozarządowej wyłonionej w konkursie ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Prowadzenie tego punktu w 2017r. Powiat powierzył Stowarzyszeniu Wsparcia Obywatelskiego „Jacy Tacy” z Ćmińska.

 Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez Powiat Jarociński w porozumieniu z Gminami: Jarocin, Jaraczewo, Kotlin i Żerków.

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej pracują 4 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 Harmonogram pracy Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2017r.

PUNKT
NR

LOKALIZACJA

DNI I GODZINY DZIAŁANIA PUNKTU

PODMIOT PROWADZĄCY PUNKT

1

JAROCIN

w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Jarocinie
Al. Niepodległości 10 – 12,
63 – 200 Jarocin, parter, pokój nr 20

Poniedziałek:  11.00 - 15.00

Wtorek:  16.00 - 20.00

Środa: 11.00 - 15.00

Czwartek:  16.00 - 20.00

Piątek:  11.00 - 15.00

Powiat Jarociński / dyżury pełnią  radcowie prawni:

 • Małgorzata Sikorska
 • Karolina Rybczyńska
 • Małgorzata Martuzalska
 • Przemysław Borkowski
 • Izabela Ozdowska-Chojnacka

2

JAROCIN

w siedzibie  Jarocińskiego Ośrodka Kultury w Jarocinie, Plac Festiwalu Muzyki Rockowej 1 , 63 – 200 Jarocin, I piętro, pokój nr 33

Wtorek:  13.00 - 17.00

Środa: 16.00 - 20.00

Czwartek:  13.00 - 17.00

Piątek: 9.00 - 13.00

Powiat Jarociński /dyżury pełnią  adwokaci:

 • Justyna Gulcz-Cuprych
 • Katarzyna Szymańska - Bąkiewicz
 • Agnieszka Gulcz
 • Alina Tarnawska
 • Jakub Michalski

JARACZEWO

w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaraczewie,
ul. Jarocińska 7, 63-233 Jaraczewo, parter, pokój nr 7

Poniedziałek: 12.00 - 16.00

 

 • Marcin Sysiak
 • Agnieszka Gulcz

3

JARACZEWO

w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jaraczewie,  ul. Jarocińska 7,
parter pokój nr 7

Środa: 10.00 - 14.00

 

Organizacja pozarządowa – Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego „Jacy – Tacy”
z Ćmińska

KOTLIN

w siedzibie Domu Kultury w Kotlinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 3a,
63-220 Kotlin, I piętro pokój stowarzyszeń

Poniedziałek: 9.00 - 13.00

Czwartek:  10.00 - 14.00

ŻERKÓW

w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żerków,  ul. Wiosny Ludów 1a, 63-210 Żerków, parter, pokój nr 1

Wtorek:  13.00 - 17.00

Piątek: 12.00 - 16.00

 Harmonogram pracy Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2017r. / .pdf

 Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) może otrzymać osoba uprawniona:

1)  której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

8)  która jest w ciąży /nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie związanym
z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych/.

 

Co obejmuje pomoc prawna

 Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, 
  z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.


Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia. 

 

www.powiat-jarocinski.pl/Nieodplatna_pomoc_prawna

www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

« powrót Drukuj

Czytaj również: