BIP
« powrót

Plan Pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Jarocińskiego

PLAN PRACY

KOMISJI BUDŻETU I ROZWOJU

NA 2016 ROK

 

Termin

Tematyka

Materiał przedkłada:

styczeń

1. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2015.

2. Przedstawienie propozycji rozwoju „Szpitala Powiatowego w Jarocinie”.
Sprawozdanie z realizacji strategii rozwoju „Szpitala Powiatowego w Jarocinie”.
Stan dostosowania „Szpitala Powiatowego w Jarocinie” do wymogów obowiązujących od 2016 roku.
Informacja Kierownika Medycznego o sytuacji bieżącej w „Szpitalu Powiatowym w Jarocinie”
- wspólne posiedzenie z Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych.

1. Przewodniczący Komisji

2. Zarząd Powiatu,

    Prezes Spółki

luty

1. Sprawozdanie z działalności Referatu Dróg Powiatowych w 2015 roku.

1. Zarząd Powiatu, Wydział Rozwoju

marzec

1. Informacja o efektach współpracy Powiatu Jarocińskiego z innymi samorządami za 2015 r. w zakresie realizacji wspólnych zadań i inwestycji.

 

1. Zarząd Powiatu

 

 

kwiecień

1. Informacja o stopniu realizacji inwestycji oraz remontów i napraw w drogownictwie w 2015 roku i w I kwartale 2016 r.

 

2.Sprawozdanie z realizacji dochodów powiatu za

    I kwartał 2016 r.

 

1. Zarząd Powiatu

2.Zarząd Powiatu

maj

 1. Informacja o realizacji zadań i wykorzystanie środków finansowych przez Powiatowy Urząd Pracy za 2014 rok.
 2. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu za 2014 r. i początek 2015 roku.
 3. Informacja o inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianami sposobu użytkowania budynku w Kotlinie na potrzeby DPS”

  – posiedzenie wspólne z Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych

1,2 Dyrektor PUP

3. Zarząd Powiatu

czerwiec

1.  Analiza wykonania budżetu powiatu za rok 2015.

1. Zarząd Powiatu

sierpień

 1. Informacja o sprawozdaniu finansowym spółki pn. „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. za 2015 rok.

  - wspólne posiedzenie z Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych
 2. Zarząd Powiatu, Zarząd „Szpitala Powiatowego
  w Jarocinie”
 

wrzesień

 

1. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku.

 

2.Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1, 2. Zarząd Powiatu

październik

 

1. Realizacja zadań oraz wykorzystanie środków przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie oraz Powiatowych Ośrodków Wsparcia za 2015rok i I półrocze 2016 roku.

2. Sprawozdanie z realizacji dochodów powiatu za III kwartały 2016 r.

1. Dyrektor PCPR, Kierownik Ośrodka

2. Zarząd Powiatu

listopad

 

 1. Analiza projektu budżetu powiatu na 2017 rok.

 

 1. Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego.
 2. Zarząd Powiatu

 

 1. Zarząd Powiatu

grudzień

 1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2017 rok.

 

 1. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2028.

 

 1. Zatwierdzenie propozycji do planu pracy komisji na 2017 rok.
 2. Zarząd Powiatu

 

 1. Zarząd Powiatu

 

 1. Przewodniczący Komisji

 

 


 

PLAN PRACY

KOMISJI ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

NA 2016 ROK

 

Miesiąc

Tematyka

Materiał przedkłada:

styczeń

1. Funkcjonowanie Powiatowych Ośrodków Wsparcia.

2. Przedstawienie propozycji rozwoju „Szpitala Powiatowego w Jarocinie”.
Sprawozdanie z realizacji strategii rozwoju „Szpitala Powiatowego w Jarocinie”.
Stan dostosowania „Szpitala Powiatowego w Jarocinie” do wymogów obowiązujących od 2016 roku.
Informacja Kierownika Medycznego o sytuacji bieżącej w „Szpitalu Powiatowym w Jarocinie”
- wspólne posiedzenie z Komisją Budżetu i Rozwoju.

3. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2015.

1. Kierownik Ośrodka

2. Przewodniczący Komisji

3. Zarząd Powiatu,

    Prezes Spółki

luty

1. Sprawozdanie z działalności PCPR.
Informacja o Działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
2. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar za rok 2015 oraz Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w 2015 r.

1. Dyrektor PCPR,
Kierownik Zespołu

 

2. Dyrektor PCPR

marzec

1. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu za 2015 rok - uwzględniając stan bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

2. Metody pracy szkół i Policji mające na celu          

    przeciwdziałanie oraz zwalczanie narkomanii

    i innych uzależnień.

1. Komendant Policji,
KPP Straży Pożarnej
w Jarocinie

2. Komendant Policji, Pedagodzy szkolni

kwiecień

1. Realizacja strategii rozwoju „Szpitala Powiatowego
    w Jarocinie” Sp. z o.o.

1. Zarząd Powiatu,

    Prezes Spółki

Maj

 1. Informacja o realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy oraz sytuacja na rynku pracy.
 2. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu za 2014 r. i początek 2015 roku.
 3. Informacja o inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianami sposobu użytkowania budynku w Kotlinie na potrzeby DPS”

– posiedzenie wspólne z Komisją Budżetu i Rozwoju

1, 2 Dyrektor PUP
w Jarocinie

 

3. Zarząd Powiatu

 

 

czerwiec

1. Informacja o sytuacji w Domu Pomocy Społecznej
w Kotlinie – posiedzenie wyjazdowe.

2. Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2015 w zakresie działania komisji.

1. Dyrektor DPS

2. Zarząd Powiatu

sierpień

1. Informacja o sprawozdaniu finansowym spółki                                                             pn. „ Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. za 2015 rok. - wspólne posiedzenie z Komisją Budżetu i Rozwoju

 

1. Zarząd Spółki „Szpitala Powiatowego
w Jarocinie”

 

 

wrzesień

1. Informacja o stanie sanitarno-epidemiologicznym na obszarze powiatu za 2015 rok.

- posiedzenie wyjazdowe w Domu Wsparcia Dziecka i Rodzony „Domostwo” w Górze

 

2. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku w zakresie działania komisji.

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

2. Zarząd Powiatu

październik

1. Opieka medyczna w szkołach prowadzonych przez Powiat Jarociński

2. Choroby odzwierzęce.

1. Pielęgniarki szkolne

2. PPIS, Powiatowy Lekarz Weterynarii

listopad

 

1. Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Rehabilitacji w Jarocinie.

 

2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2017 w zakresie działania komisji.

 

1. Kierownik Warsztatu, Rehabilitacja Szpital

 

 

2. Zarząd Powiatu

grudzień

1. Informacja o funkcjonowaniu w Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze oraz Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom Wspomożycielki w Dobieszczyźnie.
- posiedzenie wyjazdowe w Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Dom Wspomożycielki
w Dobieszczyźnie.

2. Zatwierdzenie propozycji do planu pracy komisji na rok 2017.

1.  Dyrektorzy placówek

 

 

 

2. Przewodniczący Komisji

 

 

 

 

 

PLAN PRACY

KOMISJI EDUKACJI I KULTURY

NA 2016 ROK

 

Termin

Tematyka

Materiał przedkłada:

Styczeń

1. Zasoby kulturowe i turystyczne Powiatu Jarocińskiego.

2. Informacja na temat obiektów zabytkowych.

3. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2015.

1, 2 Dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych

 

3. Przewodniczący Komisji

Luty

1. Informacja o prowadzonej działalności w zakresie kultury przez stowarzyszenia istniejące na terenie powiatu

2. Informacja o działalności ZSO w Jarocinie – posiedzenie w ZSO Jarocin.

1. Dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych

 

2. Dyrektor ZSO w Jarocinie

Marzec

1. Metody pracy szkół i Policji mające na celu          

przeciwdziałanie oraz zwalczanie narkomanii i innych uzależnień - wspólne posiedzenie z Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych.

1. Komendant Policji, Pedagodzy szkolni, Dyrektorzy szkół

Kwiecień

1. Informacja o realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki w Powiecie Jarocińskim za rok 2015.

2. Informacja o stanie i bazie kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu.

3. Informacja o działalności ZSP-B w Tarcach – posiedzenie wyjazdowe w ZSP-B w Tarcach.

 

1, 2 Dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych

 

 

 

3. Dyrektor ZSP-B w Tarcach

Maj

1. Informacja o realizacji „Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego” w 2015 roku.

1. Dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych

 

Czerwiec

1. Oferta szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny
2016-2017.

2. Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2015 w zakresie działania komisji.

1. Dyrektorzy szkół.

2. Zarząd Powiatu

Sierpień

1. Podsumowanie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2015/2016.

2. Ocena wykorzystania środków finansowych na

    inwestycje i remonty w szkołach i placówkach

    prowadzonych przez powiat w roku szkolnym

    2015/2016 oraz rozeznanie potrzeb w tym zakresie

    na rok 2017.

1. Dyrektorzy szkół

2. Wydział Rozwoju, Dyrektorzy szkół

Wrzesień

1. Stan organizacyjny szkół na rok szkolny 2016/2017.

 

2. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku w zakresie działania komisji.

1. Dyrektor Wydziału Oświaty
i Spraw Społecznych

 

2. Zarząd Powiatu

Październik

1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2015/2016.

2.Informacja o działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie. - posiedzenie wyjazdowe

1. Dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych

2. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 w Jarocinie,
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 2 w Jarocinie, 

Listopad

1. Informacja o realizacji zadań przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Jarocinie oraz przez Zespół Szkół Specjalnych. - posiedzenie wyjazdowe w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie.

 

2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2017 w zakresie działania komisji.

1. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Jarocinie, 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie

2. Zarząd Powiatu

Grudzień

1. Sprawozdanie z realizacji kalendarza imprez kulturalnych w 2016 roku.

2. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć promocyjnych Powiatu Jarocińskiego w 2016 roku.

3. Zatwierdzenie propozycji do planu pracy komisji na rok 2017.

1. Dyrektor Wydziału Oświaty
i Spraw Społecznych

2. Wydział Administracyjny

 

 

3. Przewodniczący Komisji

 

 

 

 

 

PLAN PRACY

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

NA 2016 ROK

 

Termin

Tematyka

Materiał przedkłada:

styczeń

1. Ocena stopnia realizacji rekompensat dla rolników z tytułu strat spowodowanych przez suszę w 2015 roku.

2. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2015 obecnej kadencji Rady Powiatu w Jarocinie.

1. Gminy wchodzące w skład Powiatu Jarocińskiego

 

2. Przewodniczący Komisji

luty

1. Ocena postępu prac inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

2. Informacja o stanie selektywnej zbiórki odpadów oraz o realizacji ustawy o odpadach w ramach zadań powiatu.

3. Ocena wdrażania programów rolnośrodowiskowych na terenie powiatu.

1. Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie z siedzibą
w Witaszyczkach.

2. Wydział Budownictwa
i Środowiska.

3. ODR Jarocin

marzec

1. Informacja o stanie cieków oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie Powiatu Jarocińskiego oraz planach inwestycyjnych w tym zakresie.

2. Informacja o stanie realizacji zadań statutowych spółek wodnych funkcjonujących na terenie Powiatu Jarocińskiego.

3. Informacja dotycząca występujących zagrożeń powodziowych na terenie Powiatu Jarocińskiego.

1. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział Rejonowy w Ostrowie Wlkp.

2. Związek Spółek Wodnych
w Jarocinie

 

3. Referat Organizacyjny

    i Bezpieczeństwa

kwiecień

1. Ocena aktualnej sytuacji w rolnictwie na terenie powiatu jarocińskiego.

2. Informacji o realizacji zadań z zakresu nasiennictwa na terenie powiatu.

3. Promocja powiatu jarocińskiego w zakresie rolnictwa i produkcji rolnej oraz ochrony środowiska.

1. Biuro Powiatowe w Jarocinie Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

2. Inspektor Ochrony Roślin
i Nasiennictwa Oddział
w Jarocinie.

3. Wydział Administracyjny – Biuro Promocji.

maj

1. Ocena zinwentaryzowanych zagrożeń ekologicznych na terenie Powiatu Jarocińskiego.

 

 

2. Ocena aktualnego stanu zadrzewień przydrożnych i śródpolnych na terenie powiatu.

 1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu - Delegatura w Kaliszu

 

2. Referat Budownictwa
i Środowiska oraz Nadleśnictwo Jarocin.

czerwiec

1. Informacja w zakresie wydanych wniosków dotyczących pozwolenia zintegrowanego.

 

2. Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2015 w zakresie działania komisji.

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu - Delegatura w Kaliszu

2. Zarząd Powiatu

sierpień

1. Ocena stopnia realizacji form edukacji ekologicznej w powiecie.

2. Ocena stopnia wdrażania programu w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu.

1, 2. Referat Budownictwa
i Środowiska.

wrzesień

1. Realizacja zadań z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska zapisanych w Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2014-2020.

1. Referat Budownictwa
i Środowiska.

październik

1. Informacja w zakresie stopnia realizacji zrównoważonej gospodarki leśnej na terenie powiatu.

2. Ocena wykonania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

1,2. Referat Budownictwa
i Środowiska oraz Nadleśnictwo Jarocin.

 

listopad

1. Formy ochrony przyrody na terenie powiatu i ocena stopnia realizacji zadań ochronnych.

2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2017 w zakresie działania komisji.

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Poznaniu.

2. Zarząd Powiatu

grudzień

1. Informacja w zakresie usuwania zagrożeń ekologicznych przez jednostki straży pożarnej.

2. Zatwierdzenie propozycji do planu pracy komisji na rok 2017.

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie.

2. Przewodniczący Komisji

 

 

 

 

« powrót Drukuj

Czytaj również: