BIP
« powrót

Regulamin

ZATWIERDZAM

Starosta Jarociński

Stanisław Martuzalski

Jarocin, dnia 2 stycznia 2008r.


Regulamin

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

w Jarocinie

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Zadania wykonywane przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Jarocinie zwany dalej „Zespołem” mają na celu wspomaganie działań Starosty Jarocińskiego w wykonywaniu zadań z zarządzania kryzysowego.

§ 2

1. Regulamin Zespołu określa w szczególności:

1) organizację,
2) zadania,
3) tryb pracy,
4) zasady działania,
5) dokumentację działań i prac,
6) sposób finansowania.

2. Zasięg działania Zespołu obejmuje administracyjny obszar Powiatu Jarocińskiego.

3. Zespół współdziała z innymi Zespołami Zarządzania Kryzysowego, służbami, strażami i inspekcjami oraz instytucjami publicznymi w wykonywaniu zadań z zarządzania kryzysowego.

§ 3

Zespół działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007r. Nr 89, poz. 590);

2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.);

3. Zarządzenia Starosty Jarocińskiego nr 47/07 z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie utworzenia i określenia składu osobowego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

4. Niniejszego Regulaminu zatwierdzonego przez Starostę;

5. Planów pracy zatwierdzonych przez Starostę.

§ 4

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Starostę Jarocińskiego,
2) członkach Zespołu – należy przez to rozumieć osoby powołane przez Starostę spośród osób zatrudnionych w starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży powiatowych i przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych oraz inne osoby zaproszone do udziału w pracach Zespołu,
3) Starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Jarocinie,
4) powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Jarociński,
5) zarządzaniu kryzysowym – należy przez to rozumieć działalność organów administracji publicznej będącą elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru,
6) sytuacji kryzysowej – należy przez to rozumieć sytuację będącą następstwem zagrożenia i prowadzącą w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych, jednak w takim stopniu, że użyte środki niezbędne do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie uzasadniają wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych, o których mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Organizacja Zespołu

§ 5

Zespół składa się z:

1) Grupy Bezpieczeństwa,

2) Grupy Operacyjnej.

§ 6

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Starosta Jarociński;

2) Zastępcy Przewodniczącego:

1. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie,

2. Komendant Powiatowy Policji w Jarocinie,

3. kierownik komórki organizacyjnej Starostwa właściwej ds. zarządzania kryzysowego.

3) Grupa Bezpieczeństwa:

1. Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Jarocinie,

2. Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Jarocinie,

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie,

4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jarocinie.

4) Grupa Operacyjna:

1. Dyrektor ZZOZ w Jarocinie,

2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jarocinie,

3. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Jarocinie,

4. Kierownik Inspektoratu w Jarocinie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych,

5. przedstawiciel Jednostki Wojskowej w Jarocinie,

6. przedstawiciel Nadleśnictwa w Jarocinie,

7. przedstawiciele KP PSP w Jarocinie,

8. przedstawiciel KPP w Jarocinie,

9. przedstawiciel PSSE w Jarocinie,

10. przedstawiciel PIW w Jarocinie,

11. Sekretarz Powiatu,

12. przedstawiciele Starostwa w Jarocinie.

III. Zadania Zespołu

§ 7

Głównym celem Zespołu jest wspomaganie działań Starosty w wykonywaniu zadań z zakresu zarządzania kryzysowego prowadzonych na terenie powiatu i współdziałanie z innymi podmiotami w tym zakresie.

§ 8

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1. ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;

2. przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Staroście wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w powiatowym planie reagowania kryzysowego;

3. przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;

4. opiniowanie powiatowego planu reagowania kryzysowego;

5. opiniowanie działań związanych z ochroną infrastruktury krytycznej.

§ 9

Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1. zatwierdzanie Regulaminu Zespołu;

2. zatwierdzanie rocznego planu pracy Zespołu;

3. zwoływanie posiedzeń Zespołu;

4. kierowanie pracą Zespołu;

5. ustalanie przedmiotu, składu oraz terminu posiedzeń;

6. zapraszanie na posiedzenia osób nie będących członkami Zespołu;

7. inicjowanie prac Zespołu;

8. współdziałanie z gminami powiatu, sąsiadującymi powiatami, organami wojewódzkimi oraz podmiotami publiczno-prywatnymi w zakresie zarządzania kryzysowego;

9. dbałość o zapewnienie właściwego wyposażenia technicznego do prac Zespołu;

10. występowanie z wnioskami o pomoc sił i środków ze szczebla wojewódzkiego oraz zaangażowania sił i środków wojska.

§ 10

Do zadań członków Zespołu należy w szczególności:

1. dokonywanie analiz i wniosków dotyczących ochrony ludności, jej mienia i środowiska naturalnego;

2. monitorowanie występujących zagrożeń i omawianie podczas obrad Zespołu;

3. przedstawianie analiz i prognoz rozwoju sytuacji (zagrożeń);

4. przygotowywanie wniosków i propozycji dotyczących podejmowanych działań;

5. zapewnienie udziału ekspertów (w zastępstwie) z danej dziedziny działania;

6. przedstawienie informacji o podjętych działaniach;

7. zbieranie i udostępnianie informacji dotyczących sił i środków będących w dyspozycji;

8. współdziałanie z Zespołem oraz podmiotami publiczno-prywatnymi w zakresie wykorzystania sił i środków w działaniach;

9. wnioskowanie o włączanie organizacji społecznych i charytatywnych oraz wolontariatu do realizacji działań;

10. przedstawienie propozycji przygotowania warunków umożliwiających koordynacje pomocy humanitarnej;

11. przedstawianie propozycji informacji przekazywanych do wiadomości publicznej;

12. przedstawienie opinii i wniosków dotyczących (dokonywania zmian) wprowadzenia Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego;

13. współudział w stałej aktualizacji Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego;

14. przedstawienie propozycji i współudział w opracowaniu procedur postępowania na wypadek sytuacji kryzysowych;

15. współudział w organizacji i prowadzeniu szkoleń, ćwiczeń oraz treningów mających na celu integrację i koordynację działań na obszarze powiatu;

16. nadzór merytoryczny nad prowadzeniem działalności profilaktycznej;

17. wnioskowanie do Przewodniczącego o zwołanie posiedzenia Zespołu;

18. zgłaszanie propozycji do rocznego planu pracy.

IV. Tryb pracy Zespołu

§ 11

1. Posiedzeniami Zespołu kieruje jego Przewodniczący.

2. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Przewodniczącemu sprawowanie jego funkcji, powierza on kierowanie pracami Zespołu jednemu z zastępców lub wyznacza członka Zespołu do pełnienia tej funkcji.

3. Wyznaczony zastępca, w przypadku nieobecności Przewodniczącego, sprawuje funkcje przewidziane dla Przewodniczącego.

§ 12

1. Posiedzenia Zespołu, zwołuje Przewodniczący.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, Zespół zwołuje zastępca za zgodą Przewodniczącego.

3. Posiedzenia Zespołu zwołuje się:

1) w trybie zwyczajnym – zgodnie z planem pracy Zespołu;

2) w trybie alarmowym (nadzwyczajnym) – w przypadku wystąpienia symptomów sytuacji kryzysowej.

§ 13

Posiedzenia Zespołu odbywają się:

1) w Starostwie – zwoływane w trybie zwyczajnym;

2) w miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego – zwoływane w trybie alarmowym (nadzwyczajnym);

3) posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w innym miejscu ustalonym przez Przewodniczącego.

§ 14

W przypadkach wymagających natychmiastowej analizy i oceny zagrożeń, koordynacji lub kierowania działaniami na obszarze powiatu, Przewodniczący może zarządzić posiedzenie Zespołu w trybie natychmiastowym.

§ 15

1. O posiedzeniach Zespołu zwoływanych w trybie:

1) zwyczajnym – zawiadamia się członków Zespołu, co najmniej na 7 dni przed jego terminem, informując o czasie, miejscu i porządku obrad;

2) alarmowym (nadzwyczajnym) – zawiadamia się członków Zespołu, poprzez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, określając miejsce i czas rozpoczęcia posiedzenia.

2. W przypadku zwołania posiedzenia Zespołu w trybie natychmiastowym zawiadamia się członków Zespołu poprzez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, określając miejsce i czas rozpoczęcia posiedzenia.

§ 16

1. Przewodniczący może każdorazowo określić skład osobowy posiedzenia Zespołu.

2. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających członkowi Zespołu udział w obradach, podmiot reprezentowany przez członka wyznacza innego kompetentnego przedstawiciela.

3. Na posiedzenia Zespołu mogą być zapraszane przez Przewodniczącego osoby nie będące jego członkami.

§ 17

Ze względu na wagę podejmowanych decyzji mających znaczenie dla prowadzenia działań, Przewodniczący może wprowadzić tajność obrad.

§ 18

Decyzje w sprawach będących przedmiotem działania Zespołu jednoosobowo podejmuje Przewodniczący.


V. Dokumentacja działań i prac Zespołu

§ 19

Dokumentami działań i prac Zespołu są:

1) regulamin Zespołu;
2) plany pracy;
3) plany ćwiczeń, treningów i szkoleń;
4) protokoły posiedzeń;
5) dokumenty graficzno-tekstowe (mapy, plany, szkice, itp.);

6) inne niezbędne dokumenty.

§ 20

1. Wszystkie posiedzenia Zespołu są protokołowane.

2. Protokół prac Zespołu sporządza wyznaczony przez Starostę – pracownik Starostwa.

3. Protokół posiedzenia zatwierdza Przewodniczący.

§ 21

Zespół pracuje na dokumentach obejmujących w szczególności:

1. informacje planistyczne zawierające:

 a) charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, w tym mapy ryzyka i zagrożenia powodziowego,

 b) charakterystykę sił i środków, w tym rezerw państwowych, oraz ocenę możliwości ich wykorzystania,

c) analizę funkcjonowania administracji publicznej, jej skuteczności i możliwości wykorzystania w sytuacjach kryzysowych,

d) przewidywane warianty działań w sytuacjach kryzysowych,

e) zadania w zakresie monitorowania zagrożeń,

f) bilans i tryb uruchamiania sił i środków niezbędnych do usuwania skutków zagrożeń,

g) uruchamianie działań przewidzianych w planie reagowania kryzysowego oraz zasady współdziałania, a także sposoby ograniczania rozmiarów strat i usuwania skutków zagrożeń;

 2. opracowywaną dokumentację postępowania na wypadek zagrożeń określającą: 

a) standardowe procedury operacyjne, opisujące sposoby działania podmiotów realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,

b) organizację łączności między podmiotami realizującymi zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,

c) organizację systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania,

d) zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń,

e) organizację ewakuacji z obszarów zagrożonych,

f) organizację opieki społecznej i medycznej,

g) organizację ochrony przed zagrożeniami radiacyjnymi, biologicznymi i chemicznymi,

h) wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań zawartych w planie reagowania kryzysowego,

i) zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód.


VI. Postanowienia końcowe

§ 22

Obsługę kancelaryjno-biurową Zespołu zapewnia Starostwo Powiatowe w Jarocinie.

§ 23

Infrastruktura techniczna i wyposażenie miejsca pracy Zespołu powinna umożliwić efektywną realizację zadań Zespołu oraz zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

§ 24

1. Finansowanie pracy Zespołu odbywać się będzie ze środków finansowych Starostwa.

2. Za udział w pracach Zespołu jego członkowie nie otrzymują ze środków finansowych Starostwa dodatkowego wynagrodzenia, diet lub ryczałtów.

§ 25

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

« powrót Drukuj

Czytaj również: