otwórz widżet facebooka

Debata nad raportem o stanie Powiatu Jarocińskiego

Dodano 16 maja 2023, wpis archiwalny Debata nad raportem o stanie Powiatu Jarocińskiego

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE POWIATU JAROCIŃSKIEGO

            Zgodnie z art. 30aust. 1 o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu Jarocińskiego zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja 2023 roku przedstawić Radzie Powiatu Jarocińskiego raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu.

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.

Nad przedstawionym przez Zarząd raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie powiatu mogą zabierać również głos mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady (Biuro Rady pok. 22 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie) pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Planowany termin sesji absolutoryjnej to 25 maja 2023 r.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu (tj. 24 maja 2023 r.)

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu Rada przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

 

×