otwórz widżet facebooka

Działanie 2.8

Powiat Jarociński pozyskał grant w wys. 703 896,09 zł na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków COVID-19  w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

Celem projektu są działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19. Przewidywane w projekcie działania mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 i zapobiegania jej negatywnym skutkom.

Projekt obejmuje wydatki przeznaczone na:
1.      Dodatki/dopłaty do wynagrodzeń dla personelu DPS, w tym fizjoterapeutów i rehabilitantów,
2.      Organizację i finansowanie miejsc pobytu tymczasowego dla osób nowo kierowanych do DPS, jak i dla mieszkańców DPS/osób opuszczających szpitale,
3.      Zakup środków ochrony indywidualnej dla kadry DPS,
4.      Zakup wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom epidemii poprzez wczesne wykrywanie potencjalnie zakażonych osób dla DPS.

 

__________________________________________________
10 września 2020 r.
Grant dla Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie

Powiat Jarociński pozyskał grant w wys. 703 896,09 zł na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków COVID-19  w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

Celem projektu są działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19. Przewidywane w projekcie działania mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 i zapobiegania jej negatywnym skutkom.

Projekt obejmuje wydatki przeznaczone na:
1.      Dodatki/dopłaty do wynagrodzeń dla personelu DPS, w tym fizjoterapeutówi rehabilitantów
2.      Organizację i finansowanie miejsc pobytu tymczasowego dla osób nowo kierowanych do DPS, jak i dla mieszkańców DPS/osób opuszczających szpitale
3.      Zakup środków ochrony indywidualnej dla kadry DPS
4.      Zakup wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom epidemii poprzez wczesne wykrywanie potencjalnie zakażonych osób dla DPS

×