otwórz widżet facebooka

II Powiatowy Festiwal Lokalnych Smaków i Rękodzieła

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Powiat Jarociński - Partner KSOW informuje, że w dniu 18 maja 2021r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn.

„II Powiatowy Festiwal Lokalnych Smaków i Rękodzieła”.

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 29 603,00 zł.

 

Operacja mająca na celu

promocję zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, podniesienie jakości życia na wsi oraz poziomu aktywności wielopokoleniowej społeczności wiejskiej w Powiecie Jarocińskim poprzez organizację festiwalu smaków i rękodzieła, wystawę lokalnych producentów rolnych oraz stoisk informacyjno–promocyjnych  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

·         podniesienie wiedzy u 15 uczestników warsztatów z pieczenia chleba z zakresu przygotowania potraw tradycyjnymi sposobami,

·         podniesienie wiedzy u 15 uczestników warsztatów ceramicznych dla dzieci z zakresu poznawania ginącego zawodu, poznania historii garncarstwa oraz różnych technik pracy z gliną,

·         zwiększenie aktywizacji u co najmniej 200 uczestników imprezy plenerowej poprzez degustację potraw lokalnych, konkursy i warsztaty kulinarne, stoiska wystawiennicze,

·         pobudzenie energii społecznej – poprzez zorganizowanie  stanowiska informacyjno-promocyjnych,

·         zachęcenie mieszkańców do poszerzenia wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego u co najmniej 200 uczestników Festiwalu,

·         zwiększenie aktywności i zdolności do zatrudnienia wśród osób poszukujących pracy,

·         zaktywizowanie mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych poprzez zorganizowanie atrakcji kulinarnych,

·         upowszechnienie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystania przez mieszkańców zasobów środowiska naturalnego,

·         upowszechnienie wiedzy w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw,

·         upowszechnienie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności,

·         upowszechnienie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego,

·         upowszechnienie wiedzy w zakresie dotyczącym zachowania różnorodności genetycznej roślin i zwierząt,

·         wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu i wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego,

·         wypromowanie dziedzictwa kulinarnego.

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW
w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl.

×