otwórz widżet facebooka

Konkurs proekologiczny Śmieciom - Stop!

Dodano 04 września 2020, wpis archiwalny Konkurs proekologiczny Śmieciom - Stop!

Organizator: STAROSTA JAROCIŃSKI

HASŁO: „DLA LASU. DLA LUDZI. ŚMIECIOM-STOP!”

Forma wykonania: praca pisemna

Cele:
→ ochrona lasu przed zanieczyszczeniem odpadami;
→ popularyzacja prawidłowego i racjonalnego postępowania z odpadami na terenach leśnych, z uwzględnieniem sposobu ich zagospodarowania oraz ograniczania ich ilości;
→ budowanie świadomości ekologicznej;
→ promocja postaw i zachowań przyjaznych dla środowiska;
→ aktywizacja do edukacji ekologicznej; do badania problemów ochrony środowiska;
→ prezentacja problemów ochrony środowiska z zakresu gospodarki odpadami, z uwzględnieniem warunków lokalnych.

Uczestnicy: Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych funkcjonujących na terytorium powiatu jarocińskiego.

Warunki udziału:
Uczestnik konkursu winien złożyć w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 (pokój nr 11) osobiście wykonaną pracę konkursową na temat: „DLA LASU. DLA LUDZI. ŚMIECIOM-STOP!”.
Praca powinna być wykonana w formie pisemnej, nieprzekraczającej czterech stron maszynopisu lub rękopisu, w formacie A4; dodatkowo może zawierać część graficzną w postaci schematów, rysunków lub fotografii. Przy ocenie prac preferowane będą propozycje rozwiązań lokalnych.
Pracę należy ponadto uzupełnić o dane: imię i nazwisko uczestnika – autora pracy, klasę oraz nazwę szkoły, do której uczęszcza.
Zastrzega się możliwość wykorzystania prac m.in. w publikacjach czy wystawach organizowanych przez powiat jarociński.

Harmonogram przebiegu konkursu:
1. 7 września 2020 r. – ogłoszenie konkursu – przesłanie regulaminu do szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych funkcjonujących na terytorium powiatu jarocińskiego.
2. 16 października 2020 r. – nieprzekraczalny termin składania prac konkursowych.
3. Od 16 do 23 października br. – zapoznanie się członków komisji konkursowej, powołanej przez Starostę Jarocińskiego, ze złożonymi pracami, zakończone posiedzeniem, na którym zostanie ustalona ostateczna klasyfikacja oraz przydział nagród i wyróżnień w trzech grupach wiekowych (I grupa: szkoły podstawowe klasy I – V; II grupa: szkoły podstawowe - klasy VI – VIII; III grupa: szkoły ponadpodstawowe).
4. Koniec października 2020 r. – powiadomienie poprzez szkołę wyróżnionych i nagrodzonych uczestników konkursu.
5. Pierwsza polowa listopada br. – wręczenie nagród i wyróżnień, ogłoszenie wyników konkursu.
Zasady konkursu a następnie jego wyniki zostaną rozpropagowane na łamach lokalnej prasy oraz stronie internetowej powiatu jarocińskiego.

Nagrody: W każdej grupie wiekowej wyróżnionym uczestnikom konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe w postaci rowerów, sprzętu audio, książek, itp. Imienny przydział nagród określa komisja konkursowa. Konkurs realizowany w ramach przedsięwzięcia pn.: „I Powiatowy Piknik Ekologiczny pt.: „Z Ekologią na Ty” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

logo WFOŚiGW i Powiatu Jarocińskiego

Pliki do pobrania

×