otwórz widżet facebooka

Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja

Masz kłopoty w sprawach prawnych lub z zakresu innych spraw życia codziennego? Możesz skorzystać z darmowej pomocy prawnika, doradcy obywatelskiego lub mediatora.

 • Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
 • Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 • Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.
 • Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Zapisy na bezpłatne usługi  

Chcesz skorzystać z nieodpłatnej porady prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego? Obowiązują zapisy pod numerem telefonu: 783 888 201 oraz 62 7407922 (pn-pt w godz. od 8.00 do 15.00), lub przez stronę internetową: np.ms.gov.pl

 


  

Zapisy - NPP i NPO

 https://zapisy-np.ms.gov.pl/


 

 

Z darmowych porad prawnych i obywatelskich można korzystać tylko osobiście,
bezpośrednio w siedzibach punktów.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 945)  na terenie powiatu jarocińskiego funkcjonują 3 Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej lub Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego, zlokalizowane w czterech gminach powiatu jarocińskiego tj. w: Jarocinie, Jaraczewie, Kotlinie i  Żerkowie.

Lokalizacja punktów NPP i NPO:

 • JAROCIN - STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE/ Al. Niepodległości 10 - 12, 63-200 Jarocin (parter, pok. nr 20) - punkt nr 1, 2 i 3;
 • JARACZEWO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ/  ul. Jarocińska 7, 63 – 233 Jaraczewo, (I piętro)  - punkt nr 2 i 3;
 • KOTLIN - DOM KULTURY W KOTLINIE/ ul. Powstańców Wlkp. 3a, 63-220 Kotlin (I piętro, pokój stowarzyszeń)  - punkt nr 2 i 3;
 • ŻERKÓW - BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIG ŻERKÓW/ ul. Wiosny Ludów 1a, 63-210 Żerków (parter)  - punkt nr 2 i 3.
   

Harmonogram pracy

Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji
w Jarocinie, Jaraczewie, Kotlinie i Żerkowie w 2024 r.

 

1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (NPP), Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego (NPO) i Mediacji w Jarocinie 

Lokalizacja: Starostwo Powiatowe w Jarocinie/Al. Niepodległości 10 - 12, 63-200 Jarocin (parter, pok. nr 20)

Poniedziałek - 8.00 - 12.00 – (NPP)
Wtorek - 8.00 - 12.00 – (NPP) i 12.00 -16.00 – (NPP)
Środa - 8.00 - 12.00 – (NPP)
Czwartek - 8.00 - 12.00 – (NPP) i 12.00 -16.00 – (NPP)
Piątek - 8.00 - 12.00 – (NPP)
 

2. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (NPP), Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego (NPO) i Mediacji w Jaraczewie

Lokalizacja:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej/ ul. Jarocińska 7, 63 – 233 Jaraczewo, (I piętro)

Poniedziałek - 8.30 - 12.30 – (NPP)
Środa - 10.00 - 14.00 – (NPP)  
 

3. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (NPP), Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego (NPO) i Mediacji w Kotlinie

Lokalizacja: Dom Kultury w Kotlinie/ ul. Powstańców Wlkp. 3a, 63-220 Kotlin  (I piętro, pokój stowarzyszeń)

Poniedziałek - 9.00 -13.00 – (NPP)  
Czwartek - 10.00 -14.00 – (NPP)
 

4. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (NPP), Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego (NPO) i Mediacji w Żerkowie

Lokalizacja:  Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Kolejowa 21, 63-210 Żerków, (II piętro)

Wtorek - 13.00 - 17.00 – (NPP)
Piątek - 12.00 - 16.00 - (NPP).
 

Mediacja

W ramach działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i niedopłatnego poradnictwa obywatelskiego istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnej mediacji.

·  Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.


Na spotkanie mediacyjne można umówić się:

- telefonicznie: pod nr tel. 783 888 201 lub 62 7407922 (od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00)
- osobiście: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, pok. nr 18.

 ___________________________________________________________________________________________________________

 

Opis usługi ___

Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

 

Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945).

 

1. Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
   

2. Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach
 • oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. 

 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
 

3. Kto może skorzystać

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. 

Uwaga! Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, w związku z czym podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 702). Przed udzieleniem porady prawnej, podmiot ubiegający się o pomoc powinien wypełnić i dostarczyć "Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis”.  

 

Oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej doc. (14KB)

Oświadczenia należy złożyć osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

4. Forma zapisu

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

 

Wizytę można umówić:

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 

Inne informacje

 • Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom oświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19. 08. 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty.
 • Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wymieniona w pkt.1 składa staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

 

 

5. Jednostka prowadząca, adres dni i godziny dyżurów telefon, e-mail, strona www.

Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Wydział Administracyjno - Inwestycyjny Referat Organizacyjny i Bezpieczeństwa, Al. Niepodległości 10, 63 - 200 Jarocin oraz Fundacja Auditorium z siedzibą ul. Świdnicka 34, 62-300 Września;

 • e-mail: rejestracjanpp@powiat-jarocinski.pl
 • tel. 783 888 201 lub 62 7407922,  
 • http://powiat-jarocinski.pl/Nieodplatna_pomoc_prawna.html

 


 

Opis usługi ____

Nieodpłatna mediacja


W ramach działalności wszytkich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnej mediacji.

1. Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

2. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

3. Na spotkanie mediacyjne można umówić się:
- telefonicznie: pod nr tel. 783 888 201 lub 62 7407 922 (od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00);
- osobiście: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, pok. nr 18.

Pliki do pobrania

×