otwórz widżet facebooka

Nowy przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia

Dodano 11 stycznia 2007, wpis archiwalny Rada jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach rynku pracy.
W skład rady wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród przedstawicieli organizacji związkowych, organizacji pracodawców, społeczno-zawodowych organizacji rolniczych,
jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. Do zakresu działania Powiatowej Rady Zatrudnienia należy
w szczególności inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego
zatrudnienia
w powiecie, ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
składanie wniosków i wydawanie opinii
w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie.
×