otwórz widżet facebooka

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

1. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688)

2. Ustawa o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511)

3. Ustawa o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

4. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 713)

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 17 sierpnia2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1300)

×