otwórz widżet facebooka

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495, 2251)
  2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713)
  3. Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2006 r. nr 16 poz. 123)
  4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571)

 

Stosownie do treści art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy. Uczniowski klub sportowy działa na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji.

Uczniowski Klub Sportowy podlega bowiem wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Na terenie Powiatu Jarocińskiego organem właściwym jest Starosta Jarociński. Wpisu do ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Uczniowski klub sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji. Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do innych niż uczniowskie klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Czynności z tego zakresu, jak również prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności organu nadzorującego wobec uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej, w tym ocena działalności władz statutowych uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej pod względem zgodności ze statutem i przepisami prawa - należą do zadań Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.

Numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jarocinie dot. uiszczania opłaty skarbowej: 19 1090 1131 0000 0000 1300 1880.

Wysokość opłat:

wpis do ewidencji 10 zł,
zmiany danych wpisanych do ewidencji 10 zł,
wyciąg z ewidencji 17 zł,
wykreślenie klubu z ewidencji 10 zł.


Rejestracja klubu sportowego

Załączniki do wniosku o wpis Klubu do ewidencji:

1. protokół Zebrania Założycielskiego wraz z podjętymi uchwałami,
2. lista członków założycieli klubu obecnych na Zebraniu Założycieli,
3. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od decyzji w przedmiocie wpisu klubu do ewidencji, 

Opłaty skarbowej: 19 1090 1131 0000 0000 1300 1880.

4. dokument, na podstawie którego Klub posiada prawo do korzystania z lokalu, pod adresem którego będzie działał,
5. dwa egzemplarze tekstu jednolitego statutu, podpisane przez członków Komitetu Założycielskiego.

Wzory dokumentów:

1) wniosek o wpis klubu do ewidencji

2) protokół zebrania założycielskiego

3) lista członków założycieli

4) oświadczenie właściciela lokalu

5) wzór statutu UKS

6) wzór statutu klubu sportowego 


Wnioski - zmiana danych, wyciąg, likwidacja, wykreślenie klubu z ewidencji


Wzory wniosków - zmiana danych, wyciąg z ewidencji, ważne informacje:
1. Wszystkie dokumenty stanowiące podstawę wpisu należy składać w oryginale.
2. Nr rachunku bankowego właściwego dla uiszczania opłat skarbowych od wyciągu z ewidencji oraz zmian danych w ewidencji: 19 1090 1131 0000 0000 1300 1880.

I. Załączniki podstawowe do wniosku o wpis zmian do ewidencji:  - wzór wniosku zał. nr 1
1. protokół z zebrania organu, który podjął uchwałę w przedmiocie zmian,
2. uchwały odzwierciedlające dokonane zmiany, o ile nie zostały ujęte w treści protokołu,
3. lista obecności z zebrania organu, o którym mowa w pkt 1,
4. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od decyzji w kwocie 10 zł.

IA  Załączniki dodatkowe w przypadku dokonania konkretnych zmian:

- wniosek o wpis zmian statutu – uchwała walnego zebrania w sprawie zmian konkretnych paragrafów statutu z przytoczeniem dotychczasowego oraz nowego brzmienia, tekst jednolity statutu zawierający postanowienia po dokonanych zmianach, podpisany przez Zarząd,
- wniosek o wpis zmiany adresu - dokument, z którego wynika, że podmiot ubiegający się o wpis zmiany adresu, posiada tytuł prawny do korzystania z nowego adresu,
- wniosek o wpis zmian w składzie władz – protokół z posiedzenia Zarządu i/lub Komisji Rewizyjnej, odzwierciedlający powierzenie konkretnych funkcji członkom  władz wraz z listą obecności oraz podjętymi uchwałami, o ile nie zostały zawarte w treści protokołu, – wyłącznie, gdy funkcje (np. Prezesa, Sekretarza itp.) w składzie Zarządu/Komisji Rewizyjnej powierzane są bezpośrednio podczas posiedzenia Zarządu/Komisji Rewizyjnej.


II. Załącznik do wniosku o wydanie zaświadczenia: - wzór wniosku zał. nr 2
potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł.

III. Załączniki do zawiadomienia likwidatora, dotyczącego rozwiązania Klubu i rozpoczęcia likwidacji: - wzór zawiadomienia zał. nr 3
1. protokół Walnego Zebrania, podczas którego został rozwiązany Klub oraz ustanowiony likwidator,
2. uchwały Walnego Zebrania, podczas którego został rozwiązany Klub oraz ustanowiony likwidator, o ile nie zostały zawarte w protokole,
3. lista obecności członków na Walnym Zebraniu, o którym mowa w pkt 1.

IV. Załączniki do wniosku o wykreślenie Klubu z ewidencji: - wzór wniosku zał. nr 4
1. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od decyzji w kwocie 10 zł.,
2. sprawozdanie likwidatora z przeprowadzonej likwidacji wraz z załącznikami.

 

Wzory dokumentów:

1) wniosek o wpis zmian

2) wniosek o wydanie zaświadczenia

3) zawiadomienie o podjęciu uchwały

4) wniosek o wykreślenie klubu z ewidencji

Wzory protokołów:

1) Protokół Walnego Zebrania

2) Protokół Zarządu

3) Protokół Komisji Rewizyjnej


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informacja

o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Administrator
Administratorem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, jest:

Starosta Jarociński

Adres siedziby i dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin tel. 62 747-15-96, fax. 62 747-33-37 sekretariat@powiat-jarocinski.pl

Inspektor Ochrony Danych

Adres i dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin iod@powiat-jarocinski.pl

Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą).

Przetwarzanie danych osobowych to każda czynność wykonywana na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, a w szczególności: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań własnych i zleconych Powiatu Jarocińskiego, obsługi Rady Powiatu Jarocińskiego i Zarządu Powiatu Jarocińskiego oraz zadań Starosty Jarocińskiego jako organu administracji publicznej i kierownika Starostwa Powiatowego w Jarocinie.

Przetwarzanie danych osobowych realizowane będzie na podstawie prawnej określonej przez art, 6 ust. 1 lub art, 9 ust.2 RODO i wynikać będzie z przepisów prawa określonych w Ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych aktach prawnych określających zadania i obowiązki do realizacji przez Powiat i Starostę.

Obsługę realizacji zadań Rady Powiatu Jarocińskiego, Zarządu Powiatu Jarocińskiego i Starosty Jarocińskiego wykonuje Starostwo Powiatowe w Jarocinie, dalej Starostwo.

Odbiorcy danych osobowych
Starosta przekazuje dane osobowe stronie trzeciej (innym podmiotom) wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. Z odbiorcami danych zawierane są umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w których zapisy przewidują ochronę danych powierzonych do przetwarzania z zachowaniem standardów zastosowanych w Starostwie
i związanych z ochroną danych, a w szczególności z uwzględnieniem ich poufności i bezpieczeństwa. Po zawarciu umowy Starosta ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu powierzył przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych, dane te przetwarza.

Odbiorcami danych osobowych, które Starosta przetwarza jako administrator mogą być:

- podmioty publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

- podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;

- dostawcy towarów i usług;

- komornicy, firmy windykacyjne (dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu);

- doradcy prawni i podatkowi, audytorzy i biegli rewidenci (dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane oraz wskazany w obowiązujących przepisach prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami);

 organy i jednostki administracji publicznej nadzorujące przestrzeganie prawa (dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane oraz wskazany w obowiązujących przepisach prawa i w sposób zgodny
z tymi przepisami).

Przechowywanie danych osobowych
Starosta i obsługujące go Starostwo przetwarza i przechowuje dokumentację (tradycyjną i w postaci cyfrowej) oraz wchodzące w jej zakres dane osobowe na podstawie obowiązującego prawa. Podstawę prawną jest Ustawa z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wynikające z niej szczegółowe uregulowania: Instrukcja kancelaryjna, Jednolity rzeczowy wykaz akt, Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Akty określają obieg, czasokres przechowywania i brakowania (zniszczenia) dokumentacji
w Starostwie. Nadzór na realizacją zadań w tym zakresie sprawuje Archiwum Państwowe w Kaliszu.

Prawa osób, które dane dotyczą
Każda osoba, której dane dotyczą ma określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Starosta jako administrator danych osobowych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z RODO.

Dostęp do danych osobowych

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, które Starosta przetwarza jako administrator. Prawo to można wykonywać poprzez złożenie wniosku do właściwej komórki organizacyjnej Starostwa w której dane są przetwarzane.

Zmiana danych osobowych

Każda osoba ma prawo zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które Starosta przetwarza jako administrator. Prawo to można wykonywać poprzez przedłożenie dokumentu lub złożenie oświadczenia we właściwej komórce organizacyjnej Starostwa w której dane są przetwarzane. Pozostałe prawa Każda osoba ma także:

- prawo w dowolnej chwili wycofać zgodę w tak łatwy sposób, jak jej udzielono;

- prawo do ograniczenia przetwarzania;

- prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;  

- prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);

- prawo do przenoszenia danych.

Starosta jako administrator danych informuje, że powyższy zakres praw osób, które dane dotyczą jest ograniczony
i wynika z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa polskiego lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Staroście.

Podanie danych
W przypadku kiedy Państwo podajecie swoje dane osobowe do przetwarzania:  na podstawie Państwa zgody — podanie danych ma charakter dobrowolny;  dla zawarcia umowy — podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy; wynikającego z obowiązującego przepisu prawa — podanie danych jest obowiązkowe, a niepodanie danych może powodować nierozpatrzenie sprawy

Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Pytania, wątpliwości i skargi
W przypadku, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe oraz ich zabezpieczenia, jak również skargi dotyczące tych spraw, prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres sekretariat@powiat-jarocinski.pl. lub pisemnie na adres Starostwa albo złożyć osobiście w sekretariacie Starostwa. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi. Na pytania lub wątpliwości odpowiedzą pracownicy Starostwa.

Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Starosta, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Rejestr REGON 

 

 

×