otwórz widżet facebooka

Spotkanie Klubu Regionalistów Ziemi Jarocińskiej

Dodano 24 listopada 2003, wpis archiwalny Celem Klubu jest organizacja podstawowej działalności turystycznej i krajoznawczej wynikającej ze Statutu PTTK, a ponadto:
 • poszerzanie wiedzy o historii i tradycjach Ziemi Jarocińskiej w każdych jej przejawach;
 • poszerzanie wiedzy o znaczących osobach pochodzących z Ziemi Jarocińskiej lub dla niej zasłużonych;
 • podejmowanie działań związanych z zachowaniem wartości zabytków Ziemi Jarocińskiej i utrzymywaniem ich w jak najlepszym stanie;
 • upowszechnianie wiedzy o historii, postaciach, tradycjach i zabytkach Ziemi Jarocińskiej, zwłaszcza przez publikacje, wydawnictwa, organizowanie wystaw, prelekcji, odczytów, seminariów, sesji popularno-naukowych itp.
 • współpraca z instytucjami, które statutowo zajmują się sprawami kultury i ochrony zabytków;
 • tworzenie specjalistycznych sekcji (lub zespołów) w zakresie dyscyplin krajoznawstwa wg zainteresowań członków Klubu.
Głównym zadaniem Klubu na kadencję 2004-2007 jest przygotowanie opracowań - o szerokiej tematyce historycznej, kulturalnej, społeczno-gospodarczej, biograficznej - na uroczystość 750-lecia Jarocina i Ziemi Jarocińskiej, która przypadnie - zgodnie z tradycją - w 2007 r.

W programie wydawniczym zaproponowano corocznie jedną lub dwie publikacje m. in. na następujące zagadnienia:
 • Cmentarze na Ziemi Jarocińskiej;
 • Z dziejów powiatu jarocińskiego;
 • Zabytki budownictwa drewnianego na Ziemi Jarocińskiej;
 • Dzieje poszczególnych miejscowości Ziemi Jarocińskiej;
 • Katalog zabytków architektury Ziemi Jarocińskiej;
 • Dzieje instytucji, towarzystw i związków oraz klubów na Ziemi Jarocińskiej;
 • Katalog pomników przyrody na Ziemi Jarocińskiej;
 • Materiały do Słownika Biograficznego Ziemi Jarocińskiej.

Klub będzie organizował spotkania na powyższe tematy w poszczególnych miejscowościach powiatu jarocińskiego w formie prelekcji, wywiadów i rocznicowych uroczystości, np. w czerwcu 2004r. planowane są: spotkanie połączone z prelekcją w Muzeum im. A. Mickiewicza w Śmiełowie z okazji 170 rocznicy pierwszego wydania (paryskiego) "Pana Tadeusza", a w drugiej połowie października 2004 r. sesja popularno-naukową na temat: "Dzieje cmentarzy na Ziemi Jarocińskiej".

W dalszych zamierzeniach planowane jest podjęcie działań w celu wydawania własnego periodyku regionalnego np. "Kwartalnika Jarocińskiego".

Klub prowadzić będzie dokumentację aktualnego stanu zabytków w postaci bieżących ankiet katalogowych, albumu fotograficznego, nagrań video, kroniki wydarzeń itp.

Członkowie Klubu deklarują przyjąć zadania społecznych opiekunów zabytków wg nowych zarządzeń, zgodnie z propozycją władz jarocińskiego starostwa.

Zarząd Klubu proponuje systematyczne spotkania regionalistów raz w miesiącu wg przyjętego rocznego planu pracy.

Klub Regionalistów współpracować będzie z wszystkimi stowarzyszeniami i instytucjami w powiecie i województwie wielkopolskim, które w swym działaniu pragną przybliżyć dzieje Ziemi Jarocińskiej, a szczególnie z Muzeum Regionalnym w Jarocinie, Powiatową i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Jarocinie, Muzeum im. Adama Mickiewicza w Śmiełowie, Klubem Dyskusyjnym w Witaszycach, Stowarzyszeniem Miłośników Kultury Ludowej w Potarzycy, mediami regionalnymi oraz SKKT.
×