otwórz widżet facebooka

Szpital Powiatowy w Jarocinie ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości

Dodano 12 stycznia 2021, wpis archiwalny Szpital Powiatowy w Jarocinie ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o., ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Jarocinie:

Przedmiot postępowania:

1.Zabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 1291, o łącznej powierzchni 0,0963 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Jarocinie (Wydział Ksiąg Wieczystych) prowadzi księgę wieczystą o numerze: KZ1J/00001566/9; działka ta zabudowana jest budynkiem pogotowia ratunkowego (byłego) o łącznej powierzchni użytkowej 170 m2, budynkiem archiwum szpitalnego o łącznej powierzchni użytkowej 225,51 m2 oraz budynkiem gospodarczym (wiata zabudowana) o łącznej powierzchni 64,28 m2; wyżej wymienione budynki będą przedmiotem umowy sprzedaży nieruchomości zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przetargu.

2.Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów:

  1. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
  2. Ustawy o gospodarce nieruchomościami;
  3. Ustawy o działalności leczniczej.

3.Cena wywoławcza za prawo własności nieruchomości tj. przedmiot postępowania określony szczegółowo w pkt 1 powyżej, wynosi: 600.000,00 zł netto (sześćset tysięcy złotych 00/100netto).

4.Spółka Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie jest właścicielem nieruchomości, o których mowa w pkt 1 powyżej.

5.Zapłata ceny za prawo własności nieruchomości, o którym mowa pkt 1 powyżej nastąpi jednorazowo, na rachunek bankowy sprzedającego tj. Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o. i to najpóźniej w terminie siedmiu dni od dnia podpisania przez strony umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.

6.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które wynosi: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie sp. z o.o. , prowadzonym przez bank PKO BP SA o nr 35 1020 2212 0000 5902 0304 2918).

7.Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia.

8.Oferty pisemne w zaklejonych kopertach należy składać w Sekretariacie Szpitala Powiatowego w Jarocinie (ul. Szpitalna 1; 63-200 Jarocin, bud. F pok.14), w terminie do dnia 29 stycznia 2021 roku do godz. 10:00.

9.Oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopie umowy spółki cywilnej (w przypadku takiej formy prowadzenia działalności przez oferenta),
3) odpis z właściwego rejestru albo wydruku z właściwego rejestru mającego moc dokumentu urzędowego (w przypadku oferenta prowadzącego działalność gospodarczą lub będącego osobą prawną bądź osobowych spółek prawa handlowego),
4) promesę wydania przez Ministra Spraw Wewnętrznych zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca (jeżeli jest wymagana),
5) datę sporządzenia oferty,
6) oświadczenie, że oferent zapoznał się Regulaminem przetargu i przyjmuje bez zastrzeżeń jego postanowienia,
7) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym nieruchomości, określonych w pkt 1 powyżej będących przedmiotem postępowania i nie wnosi do niech żadnych uwag,
8)oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym nieruchomości, o której mowa w pkt. 1 w szczególności poprzez zapoznanie się z wpisami w księdze wieczystej,
9) oferowaną cenę,
10) sposób zapłaty,
11) dołączony dowód wpłacenia wadium.

10.Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem przetargu. Regulamin jest udostępniony w Sekretariacie Szpitala Powiatowego w Jarocinie (ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin, bud. F pok.14) w terminie do 29 stycznia 2021 roku do godz. 10:00 oraz na stronie internetowej szpitala www.szpitaljarocin.pl w zakładce Ogłoszenia.

11.Informacje o przetargu i jego warunkach udziela p. Karolina Łubińska, Tomasz Roguszczak tel. 62 33 22 321.

12.Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, unieważnienia przetargu bez podania przyczyn lub zmiany postanowień Regulaminu przetargu.

13.Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 29 stycznia 2021 roku przy ul. Szpitalnej 1, 63-200 Jarocin, bud. F pok.12 o godz.10:15.

14. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z o.o., ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin, tel. 62 33 22 321, fax. 62 33 22 359; e-mail: sekretariat@szpitaljarocin.pl;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w „Szpitalu Powiatowym w Jarocinie” Spółka z o.o. jest Pan Michał Szczerbań, kontakt: adres e-mail: abi@szpitaljarocin.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem na sprzedaż nieruchomości zabudowanej SN/1/2021, prowadzonym w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w celu wykonania umowy;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu. Brak podania danych, o których mowa powyżej skutkować będzie odrzuceniem oferty;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urządu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Pliki do pobrania

×