otwórz widżet facebooka

Zarząd powiatu

 • Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu.
 • W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie.
 • Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.
 • Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:
  1. przygotowywanie projektów uchwał rady,
  2. wykonywanie uchwał rady,
  3. gospodarowanie mieniem powiatu,
  4. wykonywanie budżetu powiatu,
  5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
 • W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.
 • Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu.
 • Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.

BIP

×