otwórz widżet facebooka

„Oswajamy OZE” - konkurs ekologiczny

Dodano 25 września 2020, wpis archiwalny „Oswajamy OZE” - konkurs ekologiczny

Regulamin konkursu z wiedzy ekologicznej pt. „Oswajamy OZE”

Organizator: STAROSTA JAROCIŃSKI

Forma: konkurs wiedzy w formie rozwiązywania testów

Cele:
→ wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, w tym w obszarze ochrony powietrza i problematyki związanej z zanieczyszczeniem powietrza oraz uświadomienie konieczności podejmowania działań
antysmogowych;
→ pogłębianie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii i ich znaczenia w dalszym rozwoju naszej cywilizacji;
→ budowanie świadomości ekologicznej;
→ kształtowanie postaw zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Uczestnicy: Konkurs skierowany jest do szkół ponadpodstawowych funkcjonujących na terytorium powiatu jarocińskiego.

Warunki udziału: W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych. Konkurs polegał będzie na sprawdzeniu wiedzy z zakresu jego tematyki w formie rozwiązania testów. Przebiegał będzie w dwóch etapach. I etap przeprowadzony w poszczególnych szkołach wyłoni finalistów danej szkoły. II etap ze względu na sytuację epidemiczną zostanie przeprowadzony on-line i wyłoni laureatów konkursu.  Zastrzega się możliwość wykorzystania rozwiązanych przez uczestników testów m.in. w publikacjach czy wystawach organizowanych przez powiat jarociński.

Harmonogram przebiegu konkursu:
1. 28 września 2020 r. – ogłoszenie konkursu – przesłanie regulaminu do szkół ponadpodstawowych funkcjonujących na terytorium powiatu jarocińskiego.
2. Od 29 września do 15 października br. przeprowadzenie w poszczególnych szkołach I etapu konkursu w formie testu otrzymanego z regulaminem wraz z wyłonieniem finalistów (w liczbie do 5 osób z każdej ze szkół). Wytypowanie finalistów następuje przede wszystkim w oparciu o przeprowadzony test, dodatkowo może nastąpić również na podstawie innych form sprawdzenia wiedzy wśród uczniów przeprowadzonych przez daną szkołę.
3. 16 października 2020 r. – nieprzekraczalny termin przesłania przez szkoły listy finalistów (w liczbie do 5 osób z każdej ze szkół) do Starostwa Powiatowego w Jarocinie wraz z informacją o liczbie osób biorących udział w I etapie szkolnym konkursu.
4. Od 21 do 28 października br. II etap w formie przeprowadzenia testu on-line wśród wyłonionych finalistów z poszczególnych szkół.
5. Koniec października 2020 r. ustalenie na podstawie testu on-line przez członków komisji konkursowej, powołanej przez Starostę Jarocińskiego, ostatecznej klasyfikacji i przydziału nagród (I, II i III miejsce).
6. 5 listopada 2020r. podczas „I Powiatowego Pikniku Ekologicznego pt. „Z Ekologią na Ty”” na terenie  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie (Ogród Różany) – wręczenie nagród, ogłoszenie  wyników konkursu.

Zasady konkursu a następnie jego wyniki zostaną rozpropagowane na łamach lokalnej prasy oraz stronie internetowej powiatu jarocińskiego.

Nagrody: Za zajęcie I, II, III miejsca zostaną przyznane nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego, pozostali uczestnicy (finaliści) otrzymają nagrody pocieszenia w formie gadżetów.


Konkurs realizowany w ramach przedsięwzięcia pn.: „I Powiatowy Piknik Ekologiczny pt. „Z Ekologią na Ty” 
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

×