otwórz widżet facebooka

Starostwo Powiatowe

Informacja o działalności Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Starostwo Powiatowe w Jarocinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Jarocińskiego, przy pomocy której Zarząd Powiatu Jarocińskiego wykonuje zadania Powiatu, zawarte w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Główny budynek Starostwa Powiatowego w Jarocinie mieści się przy Alei Niepodległości 10-12 w Jarocinie. Interesanci mogą załatwić swoje sprawy również w budynkach przy ulicy: Zacisznej 2 (Referat Komunikacji i Dróg Powiatowych) oraz Kościuszki 10 (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami).

Starostwo Powiatowe w Jarocinie, al. Niepodległości 10-12 

Foto. Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin - mapa

Budynek ma dwa wejścia – wejście główne od strony Al. Niepodległości 10 (schody) oraz wejście boczne od strony Al. Niepodległości 12 – to wejście jest odpowiednie dla osób z niepełnosprawnościami w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób starszych i dla mam z dziećmi (podjazd). Starostwo znajduje się na parterze budynku.

Referat Komunikacji i Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Jarocinie Budynek Starostwa Powiatowego w Jarocinie, ulica Zaciszna 2a     

Foto. Referat Komunikacji i Dróg Powiatowych, ul. Zaciszna 2a, 63-200 Jarocin - mapa

Wejście do budynku od ul. Zacisznej 2a (schody i podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Foto. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kościuszki 10, 63-200 Jarocin - mapa

Wejście do budynku od ul. Kościuszki 10 (schody, brak udogodnień dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).

 

Od 2018 roku, decyzją Rady Powiatu, funkcję Starosty Jarocińskiego pełni Lidia Czechak, a funkcję Wicestarosty Katarzyna Szymkowiak. W 2019 roku na Członka Zarządu Powiatu Jarocińskiego powołany został radny powiatowy Mariusz Stolecki

Starosta kieruje i organizuje pracę Starostwa przy pomocy Wicestarosty, Członka Zarządu, Sekretarza i Skarbnika, ponad to bezpośrednio odpowiedzialna jest pracę biura ds. kontroli, Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz nadzoruje Szpital Powiatowy w Jarocinie. Wicestarosta skupia się na działaniach Wydziału Administracyjno-Inwestycyjnego oraz Powiatowego Urzędu Pracy, a Członek Zarządu Powiatu nadzoruje Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie oraz Dom Pomocy Społecznej i Dom Dziecka. Nad pracami Wydziału Finansów czuwa Skarbnik Powiatu – Jacek Jędrzejak.

 

Zakres obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Wybrane zadania Wydziału Administracyjno-Inwestycyjnego:

 

- w zakresie Referatu Komunikacji i Dróg:

 • rejestracja i wyrejestrowywanie pojazdów,
 • wydawanie i zatrzymywanie praw jazdy, nadawanie i cofanie uprawnień,
 • usuwanie pojazdów z drogi,
 • nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców, instruktorami nauki jazdy i wykładowcami,
 • wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń, licencji oraz zaświadczeń w transporcie krajowym,
 • prowadzenie spraw związanych z publicznym transportem zbiorowym,
 • nadzór nad stacjami kontroli pojazdów,
 • prowadzenie spraw z zakresu zarządzenia ruchem drogowym,
 • prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego (np. wydawanie uzgodnień na organizowanie procesji i pielgrzymek na drogach publicznych czy wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie zawodów sportowych, które powodują utrudnienia w ruchu).

 

- w zakresie Referatu Budownictwa i Środowiska:

 • przygotowywanie pozwoleń na budowę,
 • przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę,
 • przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce niewymagającej uzyskania pozwolenia,
 • nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
 • stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • wydawanie dzienników budowy,
 • kontrolowanie prowadzenia spraw związanych z udzielaniem lub odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowalnych,
 • przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
 • wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego,
 • potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego,
 • wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 • wydawanie kart wędkarskich,
 • rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
 • wystawianie legitymacji strażnikom Społecznej Straży Rybackiej,
 • prowadzenie spraw związanych z usuwaniem azbestu z budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich,
 • wydawanie zaświadczeń o tym, że działka nie jest objęta uproszczonym planem lasu,
 • wydawanie decyzji dla jednostek w przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku,
 • wydawanie decyzji zobowiązującej podmiot negatywnie oddziałujący na środowisko do ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego,
 • prowadzenie spraw dotyczących ograniczania lub zakazu używania jednostek pływających (lub niektórych ich rodzajów) na określonych zbiornikach,
 • pomiar, kubikowanie i cechowanie drewna oraz wydawanie dokumentu stwierdzającego legalność jego pozyskania,
 • wydawanie decyzji zezwalającej na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu,
 • udzielanie instruktażu z zakresu wykonywania zasięgu trzebieży wczesnej i późnej właścicielom oraz czyszczeń lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 • wydawanie decyzji w zakresie zmiany lasu na użytek rolny,
 • wydawanie decyzji na przedwczesny wyrąb drzewostanów w przypadku, gdy nie spełnia on celów hodowlanych,
 • wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,
 • wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,
 • ustalanie wysokości czynszu dzierżawnego dla dzierżawców polnych obwodów łowieckich,
 • prowadzanie rejestru posiadanych roślin i zwierząt chronionych,
 • pomoc przedsiębiorcom i mieszkańcom powiatu w interpretacji przepisów dotyczących gospodarki odpadami oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania i wątpliwości prawne w zakresie obowiązywania ustawy o odpadach,
 • obsługa spraw pozostających w kompetencji Geologa Powiatowego.

 

- Wybrane zadania Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:

 • wydawanie wypisów, wyrysów oraz map,
 • przyjmowanie i obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu,
 • koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 • tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych obejmujących zbiory danych infrastruktury informacji przestrzennej (dotyczących m.in. ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, rejestru cen i wartości nieruchomości) oraz standardowych opracowań kartograficznych,
 • prowadzenie spraw związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa,
 • naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
 • przygotowywanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 • prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowań, w tym także nieruchomości zamiennej oraz rozliczeniem z tytułu zwrotu i terminami zwrotu,
 • zabezpieczenia wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności,
 • prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazywaniem na własność działki gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne państwu w zamian za rentę.

 

- Wybrane zadania Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych:

 • prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem, likwidowaniem i prowadzeniem szkół i placówek oświatowych,
 • koordynacja, nadzór i kontrola nad działalnością w zakresie administracyjnym i finansowym szkół i placówek oświatowych, wynikająca z przepisów ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansach publicznych,
 • analiza arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych oraz zmian w tych arkuszach,
 • organizacyjne przygotowanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej,
 • współdziałanie z samorządami lokalnymi w zakresie oświaty,
 • podejmowanie działań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • prowadzenie spraw związanych z udzieleniem dotacji dla biblioteki realizującej zadania biblioteki powiatowej,
 • zapewnienie rozwoju twórczości artystycznej młodzieży i dorosłych, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego, współdziałanie w organizacji świąt i uroczystości,
 • prowadzenie  kalendarium obchodów rocznic oraz uroczystości państwowych i lokalnych oraz prowadzenie działań na rzecz uświetniania obchodów świąt lokalnych, regionalnych i państwowych,
 • wspieranie i promowanie kultury fizycznej, rekreacji na terenie Powiatu,
 • współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia, samorządami gminnymi, samorządem województwa i administracją rządową w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
 • współdziałanie z aptekami ogólnodostępnymi na terenie Powiatu w sprawach ustalania godzin pracy oraz dyżurów,
 • współpraca z organizacjami społecznym i innymi instytucjami w zakresie ochrony zdrowia a także promocji zdrowia, profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym (narkomanii, alkoholizmowi, zapobiegania AIDS) oraz przemocy,
 • prowadzenie spraw z zakresu rzeczy znalezionych,
 • prowadzenie spraw związanych z sprowadzeniem zwłok z zagranicy,
 • prowadzenie spraw związanych z analizowaniem sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw,
 • koordynacja, nadzór i kontrola nad działalnością jednostek organizacyjnych z obszaru pomocy społecznej,
 • współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie inicjowania zadań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie,
 • prowadzenie działań na rzecz uświetniania obchodów świąt lokalnych, regionalnych  i państwowych,
 • zamawianie, przechowywanie i dysponowanie materiałami promocyjnymi,
 • tworzenie i aktualizowanie merytorycznej zawartości serwisu internetowego Powiatu.

 

Poza wymienionymi wydziałami w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, w budynku przy Al. Niepodległości 10-12 funkcjonują również wydziały i referaty wewnętrzne:

 • Wydział Finansów,
 • Referat Organizacyjny i Bezpieczeństwa (w ramach Wydziału Administracyjno-Informacyjnego),
 • Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji  (w ramach Wydziału Administracyjno-Informacyjnego)

oraz:

 • Biuro Rady,
 • Biuro ds. Informatyki,
 • Biuro Radców Prawnych,
 • Biuro ds. Kontroli,
 • Geodeta Powiatowy,
 • Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych,
 • Inspektor Ochrony Danych.

Więcej informacji o zakresie funkcjonowania poszczególnych wydziałów można znaleźć w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Jarocinie (link Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Jarocinie)

 

Bezpłatna pomoc dla Mieszkańców

Mieszkańcy powiatu mogą skorzystać z pomocy Powiatowego Rzecznika Konsumentów, który zapewnia bezpłatne poradnictwo i informację w zakresie ochrony interesów konsumenckich, wytacza powództwa na rzecz konsumentów, za ich zgodą występuje również do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów, występuje do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

 

W Starostwie Powiatowym w Jarocinie znajduje się również punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradcictwa Obywatelskiego i Mediacji (link - nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie i Mediacje).

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub,
 • nieodpłatną mediację,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Działalność Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie mieści się przy ulicy Zacisznej 2, interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00. Dyrektorem urzędu jest Grzegorz Fengler.

Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie, ul. Zaciszna 2a

Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie, ul. Zaciszna 2a - mapa

Wejście do budynku od ul. Zacisznej 2a (wejście główne - schody, po prawej stronie od wejścia głównego podjazd do wejścia, gdzie znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnościami w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich). 

Do najważniejszych zadań PUPu w Jarocinie należą:

 • udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe i informację zawodową,
 • rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • przyznawanie świadczeń pieniężnych z Funduszu Pracy,
 • organizowanie i rozliczanie instrumentów rynku pracy oraz działań związanych z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych,
 • organizowanie szkoleń indywidualnych i grupowych dla osób uprawnionych,
 • badanie efektywności działań aktywizujących rynek pracy,
 • inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy m.in. staży, przygotowań zawodowych dorosłych.

 

Więcej informacji o Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie można znaleźć na stronie internetowej link - Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie

 

Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, ul. Dworcowa 2 Jarocin - mapa

Wejście z boku budynku Dworca Kolejowego w Jarocinie. PCPR znajduje się na pierwszym piętrze budynku (podjazd do wejścia, wewnątrz znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnościami w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej, mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcyjnym rodziny.

Głównym celem działalności PCPR jest pomoc osobom niepełnosprawnym, rodzinom zastępczym oraz osobom w podeszłym wieku. Przy instytucji działają również Powiatowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Urząd przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30, w budynku Dworca Kolejowego w Jarocinie (ul. Dworcowa 2). Funkcję dyrektora pełni Patryk Kulka.

Szczegółowy zakres kompetencji znajduje się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - http://pcprjarocin.pl/zadania-pcpr/

 

Pozostałe jednostki podległe (linki)

×