Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja

Zmiana zasad funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji na terenie powiatu jarocińskiego -  komunikat Starosty Jarocińskiego

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, informujemy o podjęciu działań przez Starostę Jarocińskiego mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu jarocińskiego

1. Od 16 czerwca 2020r. została częściowo przywrócona  bezpośrednia obsługa interesantów w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji w Jarocinie. 

Obowiązuje rejestracja na wizytę w punkcie NPP - nr tel.  62 7407 922, e-mail rejestracjanpp@powiat-jarocinski.pl lub przez stronę internetową: http://www.powiat-jarocinski.pl/Rezerwacja_wizyt.html

Harmonogram pracy punktów NPP w Jarocinie:

od godz. 8.00 do 15.00 bezpośrednia obsługa interesantów w punkcie NPP, po godzinie 15.00 porady zdalne nr tel. 62 747 15 96 wew. 919

Jarocin - Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 - 12, 63 - 200 Jarocin, parter pok. 20 

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek

 • od 8.00 - 15.00 - bezpośrednia obsługa interesantów w punkcie NPP
 • od 15.00 do 16.00 - porady zdalne
   

2. Od 3 lipca 2020r. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa interesantów w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji Żerkowie. 

Obowiązuje rejestracja na wizytę w punkcie NPP - nr tel.  62 7407 922, e-mail rejestracjanpp@powiat-jarocinski.pl; lub przez stronę internetową: http://www.powiat-jarocinski.pl/Rezerwacja_wizyt.html

Harmonogram pracy punktów NPP w Żerkowie od 3 lipca 2020r.

Żerków - Biblioteka Publiczna MiG Żerków/ ul. Wiosny Ludów 1a, 63-210 Żerków (parter)

 • Wtorek - 13.00 - 17.00 - bezpośrednia obsługa interesantów w punkcie NPP
 • Piątek - 12.00 - 16.00 - bezpośrednia obsługa interesantów w punkcie NPP

 

3. Nadal zawieszona pozostaje, do odwołania, bezpośrednia obsługa interesantów w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji w Kotlinie i Jaraczewie. 

Porady będą udzielanie wyłącznie przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej nr tel.  791 446 455, e-mail kontakt@fundacja-auditorium.pl, w godzinach pracy punktu tj: 

 • Poniedziałek - 9.00 -13.00 - porady zdalne
 • Środa - 10.00 - 14.00 - porady zdalne
 • Czwartek - 10.00 -14.00 - porady zdalne

Uwaga!
Osoba korzystająca z pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail na adres rejestracjanpp@powiat-jarocinski.pl wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej). Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. 

Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, w związku z czym podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 ). Przed udzieleniem porady prawnej, podmiot ubiegający się o pomoc powinien wypełnić i dostarczyć ” Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis”.  

Pobierz:

wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość - doc. (22 KB)

wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość pdf. (307 KB)

oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku pdf. (221KB)

oświadczenie dotyczące pomocy de minimis doc. (17 KB)

oświadczenie dotyczące pomocy de minimis pdf. (159 KB)

 


 Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294) w roku 2020 na terenie powiatu jarocińskiego funkcjonują 3 Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej z lokalizowane w Jarocinie, Jaraczewie, Kotlinie i  Żerkowie.

Dyżury w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji na terenie powiatu jarocińskiego w 2020r.

Jarocin - Starostwo Powiatowe w Jarocinie / Al. Niepodległości 10 - 12, 63-200 Jarocin (parter, pok. nr 20)

 • Poniedziałek - 10.00 - 14.00
 • Wtorek - 8.00 - 12.00,  12.30 - 16.30
 • Środa - 8.00 - 12.00,  12.30 - 16.30
 • Czwartek - 8.00 - 12.00,  12.30 - 16.30
 • Piątek- 8.00 - 12.00,  12.00 - 16.00

Jaraczewo - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaraczewie/  ul. Jarocińska 7, 63 – 233 Jaraczewo, (I piętro)

 • Poniedziałek - 8.30 - 12.30
 • Środa - 10.00 - 14.00

Kotlin - Dom Kultury w Kotlinie/ ul. Powstańców Wlkp. 3a, 63-220 Kotlin (I piętro, pokój stowarzyszeń)

 • Poniedziałek - 9.00 -13.00
 • Czwartek - 10.00 -14.00

Żerków - Biblioteka Publiczna MiG Żerków/ ul. Wiosny Ludów 1a, 63-210 Żerków (parter)

 • Wtorek - 13.00 - 17.00
 • Piątek - 12.00 - 16.00 

 

Nieodpłatna Pomoc Prawna - Opis usługi

Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294).

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Kto może skorzystać

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. 

Uwaga! Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, w związku z czym podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708). Przed udzieleniem porady prawnej, podmiot ubiegający się o pomoc powinien wypełnić i dostarczyć "Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis”.  

Oświadczenia należy złożyć osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Forma zapisu

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Wizytę można umówić:

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Inne informacje

 • Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom oświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19. 08. 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty.
 • Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wymieniona w pkt.1 składa staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Jednostka prowadząca adres dni i godziny dyżurów telefon, e-mail, www

Starostwo Powiatowe w Jarocinie , Wydział Administracyjno - Inwestycyjny Referat Organizacyjny i Bezpieczeństwa, Al. Niepodległości 10, 63 - 200 Jarocin oraz Fundacja Auditorium z siedzibą ul. Świdnicka 34, 62-300 Września

o    e-mail: andraszak.brygida@powiat-jarocinski.pl, rejestracjanpp@powiat-jarocinski.pl

o    tel. 62-7407-922, http://powiat-jarocinski.pl/Nieodplatna_pomoc_prawna.html

 

Nieodpłatna mediacja - opis usługi

W ramach działalności wszytkich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnej mediacji 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
- poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
- przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
- przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
- przeprowadzenie mediacji;
- udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
- sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
- zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Na spotkanie mediacyjne można umówić się:
- telefonicznie: pod nr tel. +48 62 7407 922 (od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00)
- osobiście: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, pok. nr 18

 


 

Od stycznia 2019 roku obowiązują nowe zasady korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Pliki do pobrania

×