« powrót

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
dla osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Starostwie Powiatowym w Jarocinie*

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w oświadczeniach, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnymporadnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U z 2017 poz. 2030 z późn. zm.) jest Starosta Jarociński, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin. 

Inspektor Ochrony Danych

W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. Korespondencję proszę kierować na adres e-mailem: iod@powiat-jarocinski.pl. 

Cele i podstawy przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U z 2017 poz. 2030 z późn. zm.). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją archiwalną oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.

Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Prawo skargi

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa udzielenia pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

*   Obowiązek informacyjny wobec osób, które dane dotyczą, wynika z art. 13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

« powrót Drukuj

Czytaj również: