otwórz widżet facebooka

Wzory dokumentów

Opisywanie faktur. 3 rzeczy, o których musisz pamiętać https://publicystyka.ngo.pl/opisywanie-faktur-3-rzeczy-o-ktorych-musisz-pamietac

Rejestracja klubu sportowego - wzory dokumentów 

Wnioski - zmiana danych, wyciąg, likwidacja, wykreślenie klubu z ewidencji - wzory dokumentów 


 

Po dniu 1 marca 2019 roku wchodzą w życie nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, czyli podstawowych dokumentów systemu zlecania zadań publicznych
 

W październiku 2018 roku wydane zostały  nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konieczność wydania stosownych rozporządzeń wynikała z wejścia w życie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. poz. 1909 z późn. zm.), która uczyniła Przewodniczącego Komitetu organem właściwym do wydania aktów, w miejsce ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego.

Rozporządzenia te między innymi wprowadziły nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, czyli podstawowych dokumentów systemu zlecania zadań publicznych. Zgodnie z treścią przepisów wprowadzających nowe wzory mają obowiązywać w konkursach ofert ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 roku. W związku ze zbliżaniem się tego terminu poniżej zamieszczone są edytowalne wersje tychże nowych wzorów.

 http://www.pozytek.gov.pl

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Wzór oferty 

Wzór sprawozdanie

 


 Stowarzyszenie zwykłe

Stowarzyszenie zwykłe po nowemu – co się zmienia

 Czas na wprowadzenie zmian: 20 maja 2018 r.

Po 20 maja 2018 r. stowarzyszenie zwykłe, które nie dostosuje regulaminu i nie uzyska wpisu, zostanie rozwiązane z mocy prawa.

Do 20 maja 2018 r. stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie starych zasad. Jedynym źródłem finansowania są składki członkowskie.

 

Co zawiera nowa ewidencja prowadzona przez Starostę:

 1. Numer kolejny w ewidencji
 2. Nazwa stowarzyszenia zwykłego
 3. Data wpisów do ewidencji
 4. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

4a teren działania stowarzyszenia zwykłego

4b środki działania stowarzyszenia zwykłego (sposób realizacji celów)

 1. Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego
 2. Reprezentacja stowarzyszenia zwykłego (stowarzyszenie zwykłe reprezentowane przez przedstawiciela należy wpisać imię i nazwisko. Gdy organem reprezentującym stowarzyszenia zwykłe jest zarząd, należy wpisać imiona i nazwiska członków zarządu, ich funkcje oraz sposób reprezentacji)
 3. Organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia zwykłego (jeżeli w regulaminie przewidziano organ kontroli wewnętrznej, należy wpisać nazwę tego organu, imiona i nazwiska jego członków oraz ich funkcje; w przypadku nieposiadania przez stowarzyszenie zwykłe organu kontroli wewnętrznej należy wpisać: „Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej”)
 4. Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego
 5. Status organizacji pożytku publicznego
 6. Przekształcenie lub rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego
 7. Likwidator stowarzyszenia zwykłego
 8. Zastosowanie wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru
 9. Uwagi

 Liczba osób potrzebna do założenia stowarzyszenia: co najmniej 3 osoby

Podstawa działania: regulamin; ustawa Prawo o stowarzyszeniach; ustawa o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie

Cele: dowolne cele społeczne

Członkowie: osoby fizyczne

Władze: zarząd lub przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie

Działalność gospodarcza: nie

Działalność odpłatna pożytku publicznego: nie

Ubieganie się o dotacje, przyjmowanie darowizn spadków, zapisów, organizowanie zbiórek publicznych: tak

Ubieganie się o status OPP (po spełnieniu warunków): tak

Oddziały terenowe: nie

Osobowość prawna: tzw. Ułomna osobowość prawna

Rejestracja w KRS: od 01.01.2017 możliwe przekształcenie się w stowarzyszenie rejestrowe (po spełnieniu warunków)

 

W celu rejestracji stowarzyszenia zwykłego należy złożyć pisemny wniosek o wpis do ewidencji prowadzonej przez Starostę Jarocińskiego. Dokumenty powinny zostać złożone w oryginale w 1 egzemplarzu.

Wniosek składa przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie lub zarząd, jeżeli został powołany. W przypadku powołania zarządu wniosek podpisują wszyscy członkowie zarządu. Ponadto wniosek powinien zawierać datę sporządzenia, adresata, adres stowarzyszenia, telefon kontaktowy.

 

Wymagane załączniki, które należy złożyć wraz z wnioskiem to:

 1. Protokół z zabrania założycielskiego,
 2. Uchwały o: założeniu stowarzyszenia; przyjęciu regulaminu; wyborze przedstawiciela lub zarządu; wyborze komisji rewizyjnej (gdy się ją powoła),
 3. Regulamin działania stowarzyszenia, który określa:
 4. Regulamin powinien określać:
 • - nazwę stowarzyszenia zwykłego,
 • - cel lub cele stowarzyszenia,
 • - teren i środki działania,
 • - siedzibę,
 • - przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd,
 • - zasady dokonywania zmian regulaminu,
 • - sposób nabycia i utraty członkostwo,
 • - sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego. 

W przypadku powołanie zarządu i organu kontroli wewnętrznej, należy podać:

 • - tryb jego wyboru oraz uzupełnienia składu,
 • - kompetencje,
 • - warunki ważności jego uchwał,
 • - sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.
 1. Listę założycieli stowarzyszenia zwykłego (imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczny podpis),
 2. Imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu,
 3. Imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL organu kontroli wewnętrznej (jeżeli regulamin stowarzyszenia zwykłego przewiduje ten organ),
 4. Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.

 

Po złożeniu wniosku, Starosta w ciągu 7 dni wpisuje stowarzyszenie do ewidencji. W przypadku braku dokumentów lub innych niezbędnych informacji, stowarzyszenie zwykłe zostanie poinformowane telefonicznie lub listownie. W ciągu 14 dni stowarzyszenie powinno uzupełnić braki.

Wzory dokuemntów: 


 PRZYKŁADOWY STATUT STOWARZYSZENIA

Statut


 PRZYKŁADOWY REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

Regulamin


 WSKAZÓWKI DOTCZĄCE WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Wzór


 

Dokumentacja w organizacji http://poradnik.ngo.pl/x/1265928

×