otwórz widżet facebooka

Podsumowanie 2023 roku w Powiecie Jarocińskim

Dodano 15 stycznia 2024, wpis archiwalny Podsumowanie 2023 roku w Powiecie Jarocińskim

Rok 2023 przyniósł wiele dobrego dla mieszkańców Powiatu Jarocińskiego. Udało się wykonać założone zadania inwestycyjne za kwotę blisko 75 mln zł.

INFRASTRUKTURA DROGOWA

W minionym roku Powiat Jarociński przeżywał prawdziwy ,,boom inwestycyjny" w zakresie infrastruktury drogowej. Przebudowano bądź wyremontowano łącznie 14 km dróg powiatowych , dobudowano 15 km ścieżek rowerowych oraz 7 km chodników na terenie Powiatu Jarocińskiego. Prócz tego wybudowano 3 bezpieczne przejścia dla pieszych i rozpoczęto budowę kolejnych.

W ramach programu Rządowy Fundusz   Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, Powiat Jarociński pozyskał środki na przebudowę dróg powiatowych w obrębach: Kotlin-Wilcza oraz Radlin-Radliniec. Z kolei dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozwoliło na modernizację dróg na odcinkach: Żerków-Bieździadów, Zalesie-Osiek oraz w miejscowości Panienka. Wykonano także niezbędny remont dróg powiatowych na odcinkach Rusko-Wyrębin oraz Kadziak-Tarce.

Do wyboru roweru, jako alternatywy dla samochodu, zachęcają bezpieczne i wygodne ścieżki rowerowe, a takich w Powiecie Jarocińskim powstaje coraz więcej. Dzięki środkom pozyskanym w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych  w 2023 roku wykonano ścieżki rowerowe w Gminie Kotlin na odcinku Twardów – Wyszki oraz Słupia-Wola Książęca, w Gminie Jarocin na odcinku Jarocin – Roszków, w Gminie Żerków na odcinku: Żerków – Chrzan oraz w Gminie Jaraczewo na trasie Góra-Zalesie i w miejscowości Rusko. Tam gdzie jest to możliwe Powiat Jarociński stara się wyposażyć ścieżki rowerowe w infrastrukturę towarzyszącą - powstają ławeczki, tablice informacyjne, wiaty czy stacje naprawy rowerów, a wszystko to przy terenach atrakcyjnych krajoznawczo. Podróżując ścieżką rowerową na trasie Jarocin-Roszków, można zaobserwować nowo powstałe elementy ścieżki ekoedukacyjnej, które powstały dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Poznaniu.

Z końcem 2023 roku zakończyły się prace budowlane związane z przebudową dróg polegającą na dobudowie chodników. Dofinansowanie pozyskane przez Powiat Jarociński z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych pozwoliło wybudować sześć chodników na następujących odcinkach dróg: Radlin – Kąty, Rusko – Nosków oraz w miejscowościach: Paruchów, Racendów, na ul. Siedlemińskiej w Jarocinie, a także na ul. Bolesława Chrobrego w Jarocinie. W ramach innego zadania wykonano chodniki o łącznej długości ok. 1,32 km w: Gminie Kotlin w miejscowości Wyszki, Gminie Jaraczewo w miejscowości Strzyżewko, Gminie Jarocin przy ul. Siedlemińskiej – etap III, Gminie Żerków w miejscowości Żółków. Realizacja powyższych inwestycji przyczyniła się do ograniczenia niebezpiecznych zdarzeń drogowych oraz wpłynęła pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa społeczności lokalnej w ruchu drogowym, w tym niechronionych uczestników ruchu (pieszych i rowerzystów).

Również w 2023 roku Powiat Jarociński kontynuował budowę bezpiecznych przejść dla pieszych. W ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024.” inwestycje uwzględniające rozwiązania techniczne oraz potrzeby użytkowników drogi tak, aby w maksymalnym stopniu poprawić bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych, powstały w Gminie Żerków na ul. Kolejowej oraz w Gminie Jarocin w miejscowości Łuszczanów na ul. Długiej.

SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE

Często niełatwe decyzje finansowe podejmowane były także w  kwestii Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o. Udało się zakończyć rozbudowę budynku głównego szpitala o dwupiętrowy budynek bez podpiwniczenia z klatką schodową. W ramach przedsięwzięcia na I piętrze powstał Oddział Wewnętrzny, natomiast na II piętrze planowane jest powstanie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Teraz każda sala dla pacjentów oddziału wewnętrznego jest kameralna i posiada własną łazienkę i toaletę o wysokim standardzie. Zakupiono również nowoczesne wyposażenie, nie tylko kardiomonitory, ale i łóżka sterowane elektrycznie. Do tego komfortowe warunki do pracy lekarzy i pielęgniarek w nowych funkcjonalnych pomieszczeniach, które mieszczą i kącik gastronomiczny i miejsce do wypoczynku. Znakomite warunki zapewniono przede wszystkim przyszłym pacjentom oddziału, którzy pod opieką personelu medycznego będą wracać w szpitalu do zdrowia.  W minionym roku dokonano również oficjalnego otwarcia oddziału dziecięcego. Nowy oddział zapewnia komfortowe sale dla najmniejszych pacjentów, a także ich rodziców. Powstała sala zabaw, zakupione zostało również nowoczesne wyposażenie. Do tego nieporównywalne warunki do pracy lekarzy i pielęgniarek w nowych funkcjonalnych pomieszczeniach, które mieszczą i kącik gastronomiczny i miejsce do wypoczynku.

Szpital w ciągu roku został także doposażony w sprzęty niezbędne do ratowania życia i zdrowia. Dzięki otrzymanym środkom w formie dotacji z rezerwy ogólnej budżetu państwa, Powiat Jarociński zrealizował zadanie pn. ,,Zakup karetki pogotowia dla Szpital Powiatowy w Jarocinie wraz z wyposażeniem."  Zakupiona karetka, to samochód specjalny marki Mercedes-Benz Sprinter z nowoczesnym sprzętem medycznym na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Jarocinie. Nowa karetka, a w tym również sprzęt wysokiej jakości, wpłynie na lepszą skuteczność wszelkich działań podejmowanych przez Zespół Ratownictwa Medycznego. Lecznica w 2017 roku  podpisała umowę  z Urzędem Marszałkowskim dotyczącą  realizacji projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Aby projekt został zrealizowany, powiat w roku ubiegłym przekazał środki na wkład własny, aby wyposażyć szpital w sprzęt konieczny  do przechowywania i  przetwarzania informacji o pacjentach zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Prócz powyższych działań, powiat wsparł również finansowo szpital, przekazując pożyczkę na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOTLINIE

Działo się również jeśli chodzi o działalność Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie.
W ubiegłym roku Powiat Jarociński podpisał umowy o powierzenie grantów w ramach projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Główne działania to wprowadzenie w działalności Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie dwóch nowych usług przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych w postaci opieki wytchnieniowej oraz utworzenie mieszkań wspomaganych. W ramach opieki wytchnieniowej utworzonych zostało 10 miejsc krótkotrwałego pobytu w formie całodobowej lub dziennej opieki w zastępstwie opiekuna faktycznego. Grupą docelową były osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności. Wprowadzone usługi społeczne, zapewniły najbardziej przyjazne i optymalne warunki realizacji potrzeb osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Wiele zmieniło się również w otoczeniu Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie, ponieważ zabytkowy Park w Kotlinie w ubiegłym roku doczekał się rewaloryzacji, dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z WFOŚiGW w Poznaniu. Jest to świetna informacja w szczególności dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie, którzy chętnie korzystają z urokliwego parku. Kolejną inwestycją zrealizowaną w ostatnim czasie na terenie Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie dzięki wsparciu WFOŚiGW w Poznaniu była inwestycja w odnawialne źródła energii. Wszystko po to by zmniejszyć bieżące koszty utrzymania obiektu. Otrzymane wsparcie pozwoliło na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej składającej się z 81 szt. paneli o mocy 615 W każdy wraz z niezbędnym osprzętem.

OŚWIATA

Rok 2023 to rok doceniania naszej młodzieży. We wrześniu na sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Jarocinie odbyło się spotkanie z najlepszymi maturzystami z terenu powiatu jarocińskiego w roku szkolnym 2022/2023. Podczas spotkania wręczono uzdolnionym maturzystom pamiątkowe dyplomy, upominki oraz przyznali każdemu z nich nagrodę pieniężną za wybitne zdolności. W październiku natomiast miały miejsce wyjątkowe, bo pierwsze uroczystości wręczenia Nagród Starosty Jarocińskiego za wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe oraz Nagrody Przewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2022/2023 w ramach realizacji Powiatowego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych na terenie Powiatu Jarocińskiego.  Doceniono wówczas sukcesy w nauce i w sporcie osiągnięte przez 26 uczniów szkół, dla których jest organem prowadzącym jest Powiat Jarociński - każdy z nich otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 1.200,00 zł.

Powiat inwestował w młodzież, stwarzając lepsze warunki nauczania w placówkach oświatowych.  Dzięki wsparciu z Rządowego Programu „Rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Aktywna tablica na lata 2020-2024”, udało się jeszcze lepiej doposażyć nasze placówki oświatowe. Dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup min.: interaktywnych monitorów, projektorów, głośników, rzutnika. Po raz kolejny udało się także pozyskać dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, dzięki czemu w szkołach ponadpodstawowych realizowane były projekty edukacyjne, które miały za zadanie podnieść kompetencje uczniów poprzez uczestnictwo w kursach oraz stażach, a także samych nauczycieli. W placówkach oświatowych natomiast pozyskane środki pozwoliły na remont i doposażenie sal lekcyjnych, co przyczyniło się do większego komfortu pracy oraz nauki.  Szkoły ponadpodstawowe zyskały również ,,Eko pracownie edukacyjne”, dzięki środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W wyniku realizacji projektu w szkołach utworzono pracownie mobilne na potrzeby realizacji zagadnień edukacji ekologicznej, które są zintegrowaną częścią nauk przyrodniczych. Zakupiony w ramach projektu sprzęt, umożliwia młodzieży korelację wiedzy teoretycznej z działaniem praktycznym. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie w ubiegłym roku oddano do użytku długo oczekiwaną inwestycję w postaci drogi wewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu. Dzięki dofinansowaniu z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych powstały drogi manewrowe o nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni ponad 1 500 m² wraz z odwodnieniem, utwardzony został plac postojowy płytami ażurowymi o powierzchni ponad 1 600 m². Powstała także infrastruktura towarzyszącą w postaci wiaty na rowery. Z kolei w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie, Powiat Jarociński w ramach 6. edycji Programu „Szatnia na Medal” pozyskał środki na remont budynku szatniowo-sanitarnego przy obiektach placówki, a w niedalekim sąsiedztwie powstało miejsce rekreacyjno-ekologiczne, gdzie młodzież może miło spędzić czas.  Mowa o Ekologicznej ścieżce edukacyjnej „Segreguję – dbam o jutro” przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie, na którą Powiat Jarociński pozyskał dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu.  Dzięki powyższym środkom na terenie rekreacyjnym stanęła wiata z tablicami edukacyjnymi, tablice i banery edukacyjne, ławostoły, stoły, ławki, kosze oraz zgniatarki.  Powiat Jarociński zadbał również o to, aby w chwili wolnej od nauki, uczniowie mogli zwiedzić różne zakątki kraju. Programy takie jak ,,Poznaj Polskę”, pozwoliły uczniom wyjechać na szkolne wycieczki. Dotarli m.in. nad polskie morze.

BEZPIECZEŃSTWO

W 2023 roku do wyposażenia Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie dołączył nowy samochód służbowy, którego zakup został dofinansowany przez Powiat Jarociński. W październiku ubiegłego roku w Wojewódzkiej Komendzie Policji w Poznaniu podpisana została umowa z Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu Piotrem Mąką na współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie.  Otrzymana pomoc pozwoliła usprawnić pracę funkcjonariuszy, a tym samym poprawi bezpieczeństwo na terenie Powiatu Jarocińskiego. Z nowego auta będą korzystali policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego. 

IMPREZY KULTURALNE W POWIECIE

W zeszłym roku Powiat Jarociński zorganizował lub współorganizował i sfinansował około 30 wydarzeń kulturalnych i sportowych. Zapraszaliśmy do wspólnego świętowania naszych Narodowych Świąt, pamiętaliśmy o rocznicach, podtrzymywaliśmy pamięć i kształtowaliśmy patriotyzm. Wspólnie z uczniami szkół z terenu powiatu jarocińskiego bawiliśmy się podczas ,,IV Powiatowego Pikniku Ekologicznego”. Nagrodziliśmy najbardziej zasłużonych w 2023 roku podczas corocznej ,,Gali Powiatu Jarocińskiego”, a także najlepszych sportowców i trenerów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych. Społeczność Powiatu Jarocińskiego oraz zaproszeni goście celebrowali wspólnie ukończenia żniw i prac polowych podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych Żerków 2023. Zapraszaliśmy na świąteczne spotkania przesympatycznych, najstarszych Mieszkańców – Seniorów, a do udziału w konkursach kulinarnych nasze Kobiety Gospodarne i Wyjątkowe. Zadbaliśmy także o aktywność mieszkańców, organizując wspólnie ze Stowarzyszeniem RoweLOVE liczne rajdy rowerowe. W swoich działaniach Powiat nie zapomniał o najmłodszych. Zapewniliśmy im mnóstwo atrakcji podczas ,,Powiatowego Pikniku z okazji Dnia Dziecka”.

Zrealizowane zadania to efekt współpracy Rady Powiatu Jarocińskiego, która podejmowała trafne decyzje oraz Zarządu Powiatu Jarocińskiego - przy pomocy wspaniałego zespołu urzędników i pracowników jednostek podległych Powiatowi. Podziękowania za bardzo dobrą i owocną współpracę kierujemy także do samorządów gminnych.

 

×