otwórz widżet facebooka

Rozwój gospodarczy

Strategia rozwoju powiatu

"POWIAT JAROCIŃSKI DBAJĄCY O DOBRO MIESZKAŃCÓW I OCHRONĘ ŚRODOWISKA, PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INWESTORÓW, ZACHOWUJĄCY TRADYCJE KULTUROWE, ATRAKCYJNY DLA TURYSTÓW POWIAT JAROCIŃSKI DBAJĄCY O DOBRO MIESZKAŃCÓW I OCHRONĘ ŚRODOWISKA, PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INWESTORÓW, ZACHOWUJĄCY TRADYCJE KULTUROWE, ATRAKCYJNY DLA TURYSTÓW" - to misja powiatu jarocińskiego.


Działania zmierzające do opracowania strategii rozwoju powiatu jarocińskiego Starostwo Powiatowe w Jarocinie rozpoczęło w 2000 roku. Do współpracy przy realizacji tego projektu zostali zaproszeni przedstawiciele mieszkańców naszego powiatu, liderzy lokalnych społeczności wszystkich dziedzin życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego. W ten sposób powstał Zespół ds. Opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego. 

Do wszystkich mieszkańców powiatu została skierowana ankieta sondażowa.  W ten oto sposób chcieliśmy poznać największe problemy, oczekiwania i plany na przyszłość wszystkich mieszkańców powiatu jarocińskiego.

Strategia Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2002-2011 została przyjęta przez Radę Powiatu w Jarocinie uchwałą nr XLIII/210/2002 z dnia 30 stycznia 2002r.

Wszystkie realizowane w strategii zadania miały przyczyniać się do poprawy poziomu życia mieszkańców powiatu jarocińskiego. W ramach tych zadań przewidziano inwestycje w opiece społecznej i zdrowotnej, działania w zakresie pozyskiwania inwestorów, wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, polepszanie sytuacji w rolnictwie oraz rozwój infrastruktury. Oprócz tego, zadania dotyczyły ochrony dziedzictwa kulturowego, środowiska naturalnego i rozwoju turystyki. Raz w roku zbierał się Zespól Monitorujący realizację zadań zawartych w strategii.


Strategia Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2014 – 2020

Kolejna Strategia Rozwoju Powiatu Jarocińskiego została opracowana w 2013r. przez zespół powołany zarządzeniem Starosty Jarocińskiego nr 30/2013 z dnia 1 lipca 2013 zmienione zarządzeniem nr 43/2013 z dnia 21 października 2013 przy współpracy z firmą Remedis S.A. z Poznania. Strategia stała się niezbędna ze względu na wygaśnięcie dotychczasowej oraz nowy rozdział w pozyskiwaniu środków z UE na lata 2014-2020.

Strategia Rozwoju Powiatu Jarocińskiego składa się z następujących elementów:

  1. Diagnoza stanu obecnego obejmująca przegląd najważniejszych elementów struktury społeczno-gospodarczej powiatu. Szczególny nacisk położono na omówienie następujących zagadnień:sytuacji demograficznej i społecznej, stanu infrastruktury technicznej, w szczególności spraw infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej, infrastruktury drogowej, stanu infrastruktury społecznej, w szczególności bazy materialnej oświaty i wychowania, zagadnień pomocy społecznej, służby zdrowia, kultury oraz sportu i rekreacji, sytuacji gospodarczej.

  2. Bilans strategiczny Powiatu Jarocińskiego.

  3. Określenie potencjału rozwojowego.

  4. Zagregowana analiza możliwości rozwoju Powiatu Jarocińskiego.

  5. Wizja rozwoju.

  6. Określenie celów Strategii Rozwoju Powiatu.

  7. Koordynacja strategii z innymi dokumentami strategicznymi.

  8. Określenie zasad monitorowania i aktualizacji strategii.

W oparciu o przyjętą metodykę, wyznaczone zostały kierunki rozwoju Powiatu.

Przygotowana Strategia Rozwoju Powiatu Jarocińskiego obejmuje perspektywę do roku 2020.

Na poziomie szczegółowym Strategia wspomagana będzie przez dokumenty operacyjne.

Strategia Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2014-2020 została przyjęta uchwałą nr LI/340/14 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 8 maja 2014 r.

 

Pliki do pobrania

×