otwórz widżet facebooka

Procedury - wnioski o zapewnienie dostępności, dostęp alternatywny

Dodano 04 października 2021, wpis archiwalny

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50/2021 Starosty Jarocińskiego z dnia 17 września 2021r.

 

„Procedury postępowania z wnioskami o zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zapewniania dostępu alternatywnego przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie”.


§ 1

1.  Starostwo Powiatowe w Jarocinie, zwane w dalszej części Starostwem, zapewnia dostępność architektoniczną i informacyjno-komunikacyjną osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez spełnienie wymagań określonych w art. 6 pkt 1 i 3 ustawy.

2.  W indywidualnym przypadku, jeżeli w szczególności ze względów technicznych lub prawnych nie jest możliwe zapewnienie dostępności w zakresie, o którym mowa w ust. 1, Starostwo  zapewnia osobie ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny.

3. Dostęp alternatywny, o którym mowa w ust. 2 może polegać w szczególności na:

1)  zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby;

2)  zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia technicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;

3)  wprowadzeniu takiej organizacji pracy Starostwa, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.

4.  W przypadku lokalizacji wydziału Starostwa w budynku nieposiadającym windy lub innych środków umożliwiających dostęp do pomieszczeń osobom z niepełnosprawnością ruchu, dostęp alternatywny w zakresie architektonicznym realizowany jest poprzez zapewnienie obsługi w Sekretariacie Starostwa, w budynku przy Al. Niepodległości 10, lub w formie kontaktu zdalnego (elektronicznego), lub – jeżeli to w danej sytuacji możliwe - poprzez zmianę organizacji pracy i realizację obsługi w alternatywnym, uzgodnionym miejscu.

5.  Dostęp alternatywny w zakresie informacyjno-komunikacyjnym może być realizowany z wykorzystaniem zdalnego dostępu do usługi tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM). Jeżeli pracownik załatwiający daną sprawę nie posiada na swoim stanowisku pracy odpowiedniego wyposażenia (komputer z zainstalowaną kamerą, mikrofonem, głośnikiem), wówczas obsługa realizowana jest z wykorzystaniem sprzętu użytkowanego na innym stanowisku pracy lub w sekretariacie Starostwa.

6.  W przypadku obsługi klienta w pomieszczeniu, w którym nie jest zainstalowana pętla indukcyjna, osoba niedosłysząca obsługiwana jest w warunkach zapewniających wyciszenie zbędnych dźwięków (rozmowy, telefony itp.) mogących utrudnić rozmowę.

7.  Alternatywnym sposobem komunikacji realizowanym na prośbę klienta jest kontakt poprzez SMS – dotyczy pracowników posiadających służbowe telefony komórkowe,
a także z wykorzystaniem połączenia wideokonferencyjnego, pod warunkiem posiadania odpowiedniego wyposażenia stanowiska pracy.

8.  Niezależnie od sposobów komunikacji opisanych w ust. 5-7, osoba ze szczególnymi potrzebami może zwrócić się do Starostwa z wnioskiem o zapewnienie komunikacji
w formie określonej w tym wniosku.

9.  Każdy pracownik Starostwa zobowiązany jest do udzielenia osobie ze szczególnymi potrzebami informacji oraz wsparcia, w szczególności w poruszaniu się po budynku lub dotarciu do pracownika zajmującego się daną sprawą. Jeżeli pomoc wymaga wsparcia technicznego niedostępnego w danej lokalizacji lub na danym stanowisku pracy, wówczas pracownik kontaktuje się z właściwą komórką organizacyjną.

 

§ 2

1.  Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Starostwo o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej. Z tej formy ma prawo skorzystać każdy klient Starostwa. Taka forma zgłoszenia ma wyłącznie charakter informacyjny. (Załącznik nr 2 –Wzór Informacji o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej).

2. Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. (Załącznik nr 3 – Wzór wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej).

3. Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem (wnioskiem) zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. (Załącznik nr 4 – wzór wniosku/żądania zapewnienia dostępności cyfrowej).

 

4.  Wnioski, o których mowa w pkt 1-3, można:

1)  wypełnić i wysłać na adres: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10-12, 63 – 200 Jarocin lub

2) przynieść  do Sekretariatu Starostwa Al. Niepodległości 10-12, 63 – 200 Jarocin, w godzinach pracy Starostwa lub

3)  wysłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej  starostwo@powiat-jarocinski.pl

 

§ 3

1.  Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej powinien zawierać:

   a) dane kontaktowe wnioskodawcy,

   b) opis sprawy, którą chce załatwić osoba ze szczególnymi potrzebami,

   c) wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym, lub informacyjno-komunikacyjnym,

   d) wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,

   e) wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności - jeżeli dotyczy.

 

2.      Żądanie (wniosek) zapewnienia dostępności cyfrowej powinno zawierać:

a)  dane   kontaktowe wnioskodawcy,

b) wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, które mają być dostępne cyfrowo,

c) wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,

d) wskazanie alternatywnego sposobu dostępu – jeżeli dotyczy.

 

§ 4

1. Komórka Starostwa, do której wpłynął wniosek przekazuje go niezwłocznie do sekretariatu Starostwa, powiadamiając o tym jednocześnie koordynatora
ds. dostępności.

 

2. Koordynator ds. dostępności prowadzi rejestr wniosków, które wpłynęły do Starostwa oraz dokumentuje działania podejmowane w celu zapewnienia dostępności lub zapewnienia dostępu alternatywnego.

 

3. Koordynator ds. dostępności analizuje treść wniosku we współpracy z zespołem właściwym ds. dostępności i właściwą komórką organizacyjną Starostwa oraz podejmuje działania w celu załatwienia sprawy tj.:

1) w formie wskazanej we wniosku - uzgodnienie z wnioskodawcą sposobu i terminu załatwienia sprawy;

2) w indywidualnym przypadku, gdy ze względów technicznych lub prawnych, nie ma możliwości zapewnienia wnioskodawcy dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, w zakresie wskazanym we wniosku, o czym wnioskodawca informowany jest niezwłocznie, zapewniany jest dostęp alternatywny, stosownie do art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

3) w przypadku, gdy nie ma możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem, wnioskodawca jest niezwłocznie powiadamiany o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje się alternatywny sposób dostępu do tego elementu, stosownie do art. 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;

4) odmowa zapewnienia dostępności cyfrowej lub odmowa skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

 

4. Pracownik wyznaczony do załatwienia sprawy uzgadnia z wnioskodawcą sposób i termin zapewnienia dostępności (załatwienia wniosku o zapewnienie dostępności). Treść uzgodnienia z wnioskodawcą ustalana jest w formie protokołu ustaleń.

  

§ 5

1. Termin załatwienia sprawy:

1) w odniesieniu do wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej:

   a) bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej;

   b) jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, nie jest możliwe w terminie określonym w zdaniu pierwszym, wnioskodawca powiadamiany jest o przyczynach opóźnienia i nowym terminie zapewniania dostępności, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności;

   c) w przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, wnioskodawca jest niezwłocznie zawiadamiany o braku możliwości zapewnienia dostępności. W zawiadomieniu zawarte jest uzasadnienie stanowiska, w szczególności wskazuje się okoliczności uniemożliwiające zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności. W takim przypadku zapewnia się dostęp alternatywny stosownie do art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami.

2) w odniesieniu do żądania (wniosku) zapewnienia dostępności cyfrowej:

   a) bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem (wnioskiem) zapewnienia dostępności cyfrowej;

   b) jeżeli dotrzymanie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie jest możliwe wnioskodawca powiadamiany jest niezwłocznie o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewniona zostanie dostępność cyfrowa, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej;

  c) w przypadku, gdy nie ma możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem, wnioskodawca jest niezwłocznie powiadamiany o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje się alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

 

§ 6

W przypadku gdy Starostwo nie zapewni wnioskodawcy dostępności przysługuje mu tryb odwoławczy:

1.  w przypadku dotyczącym żądania zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjnej:

   1) gdy wnioskodawcy nie została zapewniona dostępność, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, liczonym zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

   2) skarga winna spełniać wymagania formalne, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

2. w przypadku dotyczącym żądania zapewnienia dostępności cyfrowej:

1)  w przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej,

2)  skargę wnosi się w trybie przepisów działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

 

 

Pliki do pobrania

×